ឱកាសការងារ

ភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងសាខាជាន់ខ្ពស់

This role is responsible for acquiring & managing the clients to grow the bank’s business. The incumbent will build a thorough understanding of each client’s financial requirements and will focus on sales, retention and building deeper relationships with clients.

Main Duties

 • Build and manage a portfolio of clients.
 • Identify and maintain good relationships with key business contacts and influencers internal and external.
 • Open new account for customers.
 • Manage the branch team in the absence of the branch manager.
 • Make sales solicitation by visiting customers door to door.
 • Seek referrals and cross-selling opportunities from existing customers to other business units of FTB Bank.
 • Develop and implement a co-ordinated business development and marketing plan to meet business objectives.
 • Continually build product knowledge and awareness throughout the sales network.
 • Grow business in the own Branch.
 • Perform other duties as assigned by Branch Manager.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree in Management, Finance and Banking, or related field.
 • At least 3 year in Marketing and Sale with Bank/MFI are preferable.
 • Demonstrated a strong customer service and sales-oriented personality.
 • Good organizational and time management skills.
 • A strong desire to work in a team and sales environment.
 • Excellent interpersonal and verbal communication skills.
 • Excellent negotiation and internal & external relationship building.
 • Computer literacy and English language proficiency.

Download Job Announcement

Senior Branch Relationship Officer

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.