គណនី​សន្សំ

គណនីសន្សំរបស់ធនាគារ FTB

លក្ខខណ្ឌ:

រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល
កំរិតសមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី ៥០​ ដុល្លារ ២០០.០០០ រៀល
កម្រៃថែរក្សារគណនី ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃរបាយការណ៍គណនី (ក្នុង ១ខែម្តង) ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើសេវាមូលដ្ឋានធនាគារតាមអុីនធឺណិត ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាប្រតិបត្តិការតាមរយៈសាខា FTB ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើសៀវភៅធនាគារ ៥ ដុល្លារ ២០.០០០ រៀល
កម្រៃលើប័ណ្ណអេធីអឹមដំបូង ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើការបិទគណនី ($១០ បើ < ៦ខែ) ៥ ដុល្លារ ២០.០០០ រៀល
កម្រៃលើគណនីអសកម្ម ៥ ដុល្លារ ២០.០០០ រៀល

អត្ថប្រយោជន៍

  • ជម្រើសក្នុងការបើកគណនីជា ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់រៀល
  • ផ្ដល់ជូនការប្រាក់
  • ជ្រើសរបាយការណ៏គណនីតាមការស្នើសុំ
  • ផ្ដល់ជូនការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអុីនធឺណិត ឬ​កម្មវិធីមហាបុត្រ ឥតគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌ:

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាននូវគណនីសន្សំ FTB លោកអ្នកត្រូវ

  • ភ្ជាប់មក ជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ និងលិខិតឆ្លងដែន ជាមួយទិដ្ឋាការមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ជនបរទេស (រាល់ឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់ត្រូវតែមានសុពលភាព)
  • ពាក្យស្នើសុំដែលបានបំពេញរួច

ចំណាំ: ធនាគាររក្សារសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសោហ៊ុយ និងកម្រៃផ្សេងៗខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនយោង ទៅតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ធនាគារ។