លិខិតធានា

I. ប្រភេទលិខិតធានា

    1. លិខិតធានាការដេញថ្លៃ (Bid bond)
    2. លិខិតធានា បុរេប្រទាន (Advance payment)
    3. លិខិតធានាការអនុវត្តការងារ (Performance bond)
    4. លិខិតធានាការទូទាត់ (Payment Guarantee)
    5. លិខិតធានារក្សាកិច្ចសន្យា (Retention bond)

II. កម្រៃសេវា:

សេវា កម្រៃ/សោហ៊ុយ
ការចេញលិខិតធានា ០,២០%/ខែ អប្បបរមា $២០
ការកែសម្រួល ០,២% /ខែ អប្បបរមា $២០ លើទំហំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេល

$២០ សម្រាប់ពាក្យពេជន៍