ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

This role is responsible for providing an independent assessment of the credit quality to manage of credit risk and evaluation in order to reduce credit risk for a financial institution.

Main Duties

 • Analyze all credit/extension proposals of clients and prepare write up recommendation to management and CC for approval
 • Ensure that all credit policies, procedure, and regulatory compliancy standards are met
 • Assist to managing credit risk and portfolio quality
 • Participate in new/update loan products review and approval process
 • Assist to manage subordinate to make sure the smooth operation of credit analysis process
 • Assist to provide appropriate training when necessary to team members and related staffs.
 • Assist to provide training related to credit analysis to new staffs
 • Prepare weekly/monthly/yearly loan submission report for management
 • Other tasks assigned by the management.

Job Requirements

 • Bachelor degree in Banking or other related fields.
 • Minimum working experiences at least 2 years in banking industry with 1 years in credit assessment field.
 • Experience in credit review and credit management
 • Relationship building and problem solving skills
 • Able to perform work under pressure to meet with tight deadlines
 • Organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal)
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point.
 • Attention to detail and accuracy.

Download Job Announcement

បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.