ឱកាសការងារ

នាយក-នាយិកានាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

This role is responsible for managing and leading the Compliance Department, and directly reporting to Risk Management and Compliance Committee.

Main Duties

 • Lead and motivate staff under the Compliance Department in order to provide reliable and consistent support to all related functions within Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB).
 • Monitor, oversee, and manage compliance issues and matters within Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB).
 • Implement and administer anti-money laundering and countering financing of terrorism.
  (AML/CFT) policies and procedures.
 • Lead in the compliance function in order to contribute to FTB’s strategic progress and overall business objectives.
 • Provide strategic and operational guidance to the management team on compliance.
 • Work with risk management function to manage the compliance risk and develop policies, procedures and process for compliance functions
 • Review, verify and report CTR, STR, and Client Due Diligence of onboarding of new clients, including screening client through World Check and other applicable searches
 • Participate and work with management team to address and improve internal and external compliances across the Bank.
 • Coordinate with different department heads to review and improve the enforcement of being in compliances with both internal and external compliance obligations.
 • Oversee reporting and registration of required compliance items such as with FATCA.
 • Maintain and ensure strict compliance of Applicable laws and regulations.
 • Liaise with external stakeholders including regulatory entities and business partners on compliance related items.
 • Provide training on compliance’s best practice and standards to all staff.
 • Provide compliance advice to relevant stakeholder and perform other tasks assigned by senior management.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree or MBA in Economics, Law, Finance and Banking, or related field.
 • At least 8-year banking experience in audit, compliance and legal is highly desired with strong leadership and track record in banking operation.
 • Sound knowledge on local regulatory requirements.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge.
 • High attention to details and accuracy.
 • Practical knowledge and experience in compliance.
 • Solid skills in planning, organizing, and problem solving.
 • Result-oriented with strong display of perseverance.

Download Job Announcement

នាយក-នាយិកានាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.