ផលិតផលប័ណ្ណ

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ បានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ អាជីវករអនឡាញ ដោយមិនចាំបាច់បើកគណនីធនាគារ។ ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB អាចរកជាវបាននៅគ្រប់សាខាធនាគារ FTB ភ្នាក់ងារ វីង និងតាមកន្លែងអាជីវករមួយចំនួន។ អតិថិជនអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណកាស់កាតដោយប្រើកម្មវិធី FTB Mobile កម្មវិធីធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត និងតាមបណ្តាសាខាទាំងឡាយរបស់ធនាគារ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • បែបបទងាយៗ
 • ប្រើជាអំណោយដ៏ពិសេស
 • មិនត្រូវការប្រាក់តម្កល់
 • មិនមានកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ
 • មិនគិតការប្រាក់
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • ទូទាត់ថ្លៃទំនិញ និងសេវាកម្ម
 • ដកប្រាក់នៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម FTB និងបញ្ជរបេឡា FTB (រួមទាំងធនាគារផ្សេងទៀត)
 • អាចផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប័ណ្ណវីសាកាស់កាតផ្សេងទៀត គណនីធនាគារ FTB ឬប័ណ្ណវីសារបស់ធនាគារដទៃក៏បាន
 • មានការទទួលស្គាល់ និងអាចទូទាត់បានទូទាំងពិភពលោក
 • មិនចាំបាច់យកសាច់ប្រាក់ច្រើនតាមខ្លួន។

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាតពណ៌មាស

លក្ខណៈពិសេស

 • មិនចាំបាច់បើកគណនីធនាគារ
 • កំរិតទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណរហូតដល់ ២៥.០០០ដុល្លារ
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាពរហូតដល់ទៅ ៥ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី FTB Mobile
 • ការទូទាត់មានសុវត្ថិភាពជាមួយប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មាន 3DS (3D Secure)
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • មិនគិតថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិច
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • ជានីតិជន (អាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ)
 • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗដែលមានសុពលភាព
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) (USD) ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុងមួយថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,00
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ (POS & e-Commerce) ៥.០០០,០០
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១០០.០០០,០០
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាតពណ៌ខៀវ

លក្ខណៈពិសេស

 • មិនចាំបាច់បើកគណនីធនាគារ
 • កំរិតទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណរហូតដល់ ៥.០០០ដុល្លារ
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាព ២ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី FTB Mobile
 • ការទូទាត់មានសុវត្ថិភាពជាមួយប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មាន 3DS (3D Secure)
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • ថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិចចំនួន ៥ដុល្លារ
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • ជានីតិជន (អាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ)
 • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗដែលមានសុពលភាព
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់។

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លា) ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុងមួយថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ២.០០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃ ២.០០០,០០ ៧ ដង
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ (POS & e-Commerce) ៥.០០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១០០.០០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាតពណ៌ទឹកប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

 • ប្រើជាជាអំណោយដ៏ពិសេស
 • មិនចាំបាច់បើកគណនីធនាគារ
 • កំរិតទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណរហូតដល់ ៥០០ដុល្លារ
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាព ២ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី FTB Mobile
 • ការទូទាត់មានសុវត្ថិភាពជាមួយប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មាន 3DS (3D Secure)
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • ថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិចចំនួន ៣ដុល្លារ
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗដែលមានសុពលភាព
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លា) ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុងមួយថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ (POS & e-Commerce) ៥០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណនិម្មិតវីសាកាស់កាត

ប័ណ្ណនិម្មិតវីសាកាស់កាត គឺជាប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក ដែលអាចបង្កើតឡើងបានភ្លាមៗតាមយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត FTB Mobile App។ ប័ណ្ណនិម្មិតត្រូវបានប្រើជាទូទៅទូទាត់តាមអនឡាញ ឬ ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដោយមិនមានវត្តមានប័ណ្ណ ដើម្បីបញ្ចៀសសកម្មភាពលួចបន្លំតាមអនឡាញ ឬការលួចប្រមូលទិន្នន័យ ។

លក្ខណៈពិសេស

 • ធ្វើការទូទាត់តាមអនឡាញទូទាំងពិភពលោកដោយងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព
 • អាចស្នើសុំប័ណ្ណនិម្មិតភ្លាមៗនៅក្នុងកម្មវិធី FTB Mobile
 • កំរិតទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណរហូតដល់ ៣០០ ដុល្លារ
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាព ២ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី FTB Mobile
 • ការទូទាត់មានសុវត្ថិភាពជាមួយប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មាន 3DS (3D Secure)
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • អាចបញ្ចូលលុយពីគណនីឥណពន្ធ ឬ CashCard នៅក្នុង FTB Mobile
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌ

 • ជាអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ FTB Mobile

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លា) ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុងមួយថ្ងៃ)
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ (POS & e-Commerce) ៣០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៣០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៣០០,០០ ៧ ដង

របៀបបង្កើតប័ណ្ណនិម្មិតវីសាកាស់កាត

    1. ចូលទៅកាន់ FTB Mobile
    2. ចុចលើប៊ូតុងមឺនុយ (MENU) បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងប័ណ្ណ (CARDS)
    3. ជ្រើសរើសប័ណ្ណនិមិ្មតវីសាកាស់កាត បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង សញ្ញា(+)បន្ថែម
    4. ចុចលើប៊ូតុង បន្ត បន្ទាប់មកសូមបញ្ចូលលេខកូដប្រតិបត្តិការ (PIN)
    5. ប័ណ្ណនិម្មិតវីសាកាស់កាតថ្មីរបស់អ្នករួចរាល់ហើយ។ សូមបញ្ចូលសមតុល្យប័ណ្ណ ហើយរីករាយនឹងការទូទាត់របស់អ្នក។

ប័ណ្ណឥណពន្ធ FTB

ប័ណ្ណឥណពន្ធ FTB អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនចូលទៅប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ខ្លួនតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដើម្បីដកសាច់ប្រាក់ តាមម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណរបស់អាជីវករ FTB ដើម្បីជាវទំនិញ។ ប័ណ្ណឥណពន្ធ FTB អាចស្នើសុំបាននៅគ្រប់សាខាធនាគារ FTB ទាំងអស់។

ប័ណ្ណឥណពន្ធ FTB

លក្ខណៈពិសេស

 • ភា្ជប់ជាមួយគណនីធនាគារ FTB
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាព ៥ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់រៀល
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី FTB Mobile
 • មិនគិតថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិច
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម FTB និងពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារដទៃដែលទទួលយកប័ណ្ណវីសា ។
 • ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទូទាត់ទំនិញ និងសេវាកម្ម តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ FTB ។
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន គណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងធនាគារ FTB និងទៅកាន់ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB ។
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • សន្សំសំចៃ និងចំណេញពេលវេលា។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

មានគណនីជាមួយធនាគារ FTB មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗដែលមានសុពលភាពមានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លា) ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុងមួយថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ មិនកំណត់ មិនកំណត់
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ (ជាមួយម៉ាស៊ីនឆូតកាត FTB​​ តែបុណ្ណោះ) ១.០០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ មិនកំណត់ មិនកំណត់
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធវីអាយភី FTB

លក្ខណៈពិសេស

 • ភា្ជប់ជាមួយគណនីវីអាយភី ឬ គណនីមាស
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាពប័ណ្ណ ៥ឆ្នាំ
 • ការទូទាត់មានសុវត្ថិភាពជាមួយប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មាន 3DS (3D Secure)
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់រៀល
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ FTB Mobile
 • មិនគិតថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិច
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម FTB និងពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារដទៃដែលទទួលយកប័ណ្ណវីសា ។
 • អាចទូទាត់ថ្លៃទំនិញជាមួយម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ និងអាជីវករអនឡាញ ទូទាំងពិភពលោក ។
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន គណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងធនាគារ FTB និងទៅកាន់ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB ។
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • សន្សំសំចៃ និងចំណេញពេលវេលា។
 • ចូលទៅកាន់ Airport Lounge – Plaza Premium Lounge ដោយឥតគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានគណនីវីអាយភី ឬ គណនីមាស ជាមួយធនាគារ FTB។

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

 

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លា) ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុងមួយថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៥ ដង
ដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ១០.០០០,០០ ៥ ដង
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ ២០.០០០,០០ ១៥ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១០.០០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវមធ្យោបាយប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណនីធនាគារតាមរយៈបណ្តាញទូអេធីអឹមវីសាដើម្បីដកសាច់ប្រាក់ និងតាមរយៈបណ្តាញម៉ាស៊ីនទទួលប័ណ្ណ និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឹណិតដើម្បីជាវទំនិញ។ អតិថិជនអាចស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB ពីបណ្តាសាខាទាំងឡាយរបស់ FTB ។

លក្ខណៈពិសេស

 • ភា្ជប់ជាមួយគណនីធនាគារ FTB
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាពប័ណ្ណ ៥ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និង ប្រាក់រៀល
 • ការទូទាត់មានសុវត្ថិភាពជាមួយប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មាន 3DS (3D Secure)
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ FTB Mobile
 • មិនគិតថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិច
 • ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ ៥ ដុល្លារ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម FTB និងពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារដទៃដែលទទួលយកប័ណ្ណវីសា ។
 • អាចទូទាត់ថ្លៃទំនិញជាមួយម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ និងអាជីវករអនឡាញ ទូទាំងពិភពលោក ។
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន គណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងធនាគារ FTB និងទៅកាន់ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB ។
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • សន្សំសំចៃ និងចំណេញពេលវេលា។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានគណនីជាមួយធនាគារ FTB
 • មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗដែលមានសុពលភាព
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់។

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ
 

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លា) ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុងមួយថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ២.៥០០,០០ ៥ ដង
ដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ១.០០០,០០ ៧ ដង
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង

 
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ FTB ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៨៦២ ១១១ សម្រាប់នីតិវិធីបន្ថែម។
បញ្ញត្តិ និង លក្ខខណ្ឌ