ផលិតផលប័ណ្ណ

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត ​​​​FTB អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាធនាគាររបស់ពួកគេបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ អាជីវករអនឡាញ ដោយមិនចាំបាច់បើកគណនីធនាគារ។ ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត ​​​​FTB អាចរកជាវបាននៅគ្រប់សាខាធនាគារ FTB ភ្នាក់ងារប្តូរប្រាក់វីង សាខាលីហួរប្តូរប្រាក់ និងតាមកន្លែងអាជីវករមួយចំនួន។ អតិថិជនអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណកាស់កាតដោយប្រើកម្មវិធីមហាបុត្រ កម្មវិធីធនាគារតាមអុីនធឺណិត និង​តាមបណ្តាសាខា​ទាំងឡាយរបស់ធនាគារ។

អត្ថប្រយោជន៍

 • បែបបទងាយៗ
 • ប្រើជាអំណោយដ៏ពិសេស
 • មិនត្រូវការប្រាក់តម្កល់
 • មិនមានកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ
 • មិនគិតការប្រាក់
 • មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជាមួយបច្ចេកទេសវិជ្ជាវៃឆ្លាតបន្ទះ Contact and Contactless Chip
 • ទទួលស្គាល់ និងទូទាត់ថ្លៃទំនិញ និងដកសាច់បានជាសាកល
 • ដកប្រាក់នៅតាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹម FTB និងបញ្ជរបេឡា FTB (រួមទាំងធនាគារផ្សេងទៀត)
 • អាចផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប័ណ្ណវីសាកាស់កាតផ្សេងទៀត គណនីធនាគារ FTB ឬប័ណ្ណវីសារបស់ធនាគារដទៃក៏បាន
 • ការទូទាត់មានសុវត្ថិភាពជាមួយប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខព័ត៌មាន 3DS​ (3D Secure)
 • មិនចាំបាច់យកសាច់ប្រាក់ច្រើនតាមខ្លួន។

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាតពណ៌មាស

លក្ខណៈពិសេស

 • មិនចាំបាច់បើកគណនីធនាគារ
 • ចំណុះ ឬកំរិតទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណច្រើនជាង ៥.០០០​ដុល្លារ
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាពរហូតដល់ទៅ ៥ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តមហាបុត្រ
 • មិនគិតថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិច
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • ជា​នីតិជន (អាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ)
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិត​ឆ្លងដែន ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​សុពលភាព
 • មានអាសយដ្ឋាន​អ​ចិ​ន្រ្តៃ​យ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក
 • មាន​មុខរបរត្រឹមត្រូវ និងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់។
 • អចិន្រ្តៃយ៍

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ)
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ប្រចាំថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ (POS & e-Commerce) ១០.០០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១០០.០០០,០០ ៧ ដង
Quasi Cash ប្រចាំថ្ងៃ ១០.០០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១០០.០០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាតពណ៌ខៀវ

លក្ខណៈពិសេស

 • មិនចាំបាច់បើកគណនីធនាគារ
 • កំរិតទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណរហូតដល់ ៥.០០០​ដុល្លារ
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាព ២ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តមហាបុត្រ
 • ថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិចចំនួន ៥ដុល្លារ
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • ជា​នីតិជន (អាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ)
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិត​ឆ្លងដែន ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​សុពលភាព
 • មានអាសយដ្ឋាន​អ​ចិ​ន្រ្តៃ​យ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក
 • មាន​មុខរបរត្រឹមត្រូវ និងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់។

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ)
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ប្រចាំថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ២.០០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃ ២.០០០,០០ ៧ ដង
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ​ (POS & e-Commerce) ៥.០០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១០០.០០០,០០ ៧ ដង
Quasi Cash ប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណវីសាកាស់កាតពណ៌ទឹកប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

 • ប្រើជាជាអំណោយដ៏ពិសេស
 • មិនចាំបាច់បើកគណនីធនាគារ
 • កំរិតទឹកប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណរហូតដល់ ៥០០​ដុល្លារ
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាព ២ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីមហាបុត្រ
 • ថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិចចំនួន ៣ដុល្លារ
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិត​ឆ្លងដែន ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​សុពលភាព
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ)
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ប្រចាំថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ (POS & e-Commerce) ៥០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង
Quasi Cash ប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណឥណពន្ធ FTB

ប័ណ្ណឥណពន្ធ FTB អនុញ្ញាត​ឲ្យអតិថិជនចូលទៅប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ខ្លួន​តាម​ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដើម្បីដកសាច់ប្រាក់ តាមម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណរបស់អាជីវករ FTB ដើម្បីជាវទំនិញ។ ប័ណ្ណឥណពន្ធ FTB អាចស្នើសុំបាននៅគ្រប់សាខាធនគារ FTB ទាំងអស់។

ប័ណ្ណឥណពន្ធ FTB

លក្ខណៈពិសេស

 • ភា្ជប់ជាមួយគណនីធនាគារ FTB
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាព ៥ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់រៀល
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តមហាបុត្រ
 • មិនគិតថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិច
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម FTB និងពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារដទៃដែលទទួលយកប័ណ្ណវីសា ។
 • ងាយស្រួល ​និងមានសុវត្ថិភាពក្នុង​ការ​ទូទាត់​ទំនិញ និងសេវាកម្ម តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតប័ណ្ណ FTB ។
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន គណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងធនាគារ FTB និងទៅកាន់ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB ។
 • សន្សំសំចៃ និងចំណេញ​ពេល​វេលា។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានគណនីជាមួយធនាគារ FTB
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិត​ឆ្លងដែន ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​សុពលភាព
 • មានអាសយដ្ឋាន​អ​ចិ​ន្រ្តៃ​យ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ)
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ប្រចាំថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ មិនកំណត់ មិនកំណត់
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ មិនកំណត់ មិនកំណត់
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីអាយភី FTB

លក្ខណៈពិសេស

 • ភា្ជប់ជាមួយគណនីធនាគារ FTB
 • សុពលភាពប័ណ្ណចំនួន ៥ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់រៀល
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីមហាបុត្រ
 • មិនគិតថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិច
 • មិនមានថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម FTB និងពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារដទៃដែលទទួលយកប័ណ្ណវីសា ។
 • ងាយស្រួល ​និងមានសុវត្ថិភាពក្នុង​ការ​ទូទាត់​ទំនិញ និងសេវាកម្ម តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូតប័ណ្ណ FTB ។
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន គណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងធនាគារ FTB និងទៅកាន់ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB ។
 • សន្សំសំចៃ និងចំណេញ​ពេល​វេលា។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានគណនីជាមួយធនាគារ FTB
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិត​ឆ្លងដែន ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​សុពលភាព
 • មានអាសយដ្ឋាន​អ​ចិ​ន្រ្តៃ​យ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក
 • មាន​មុខរបរត្រឹមត្រូវ និងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់។

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ)
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ប្រចាំថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ៥.០០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ មិនកំណត់ មិនកំណត់
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ មិនកំណត់ មិនកំណត់
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១០.០០០,០០ ៧ ដង

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវមធ្យោបាយប្រើប្រាស់មូលនិធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណនីធនាគារតាមរយៈបណ្តាញទូអេ​ធី​អឹមវីសាដើម្បីដកសាច់ប្រាក់ និងតាមរយៈបណ្តាញម៉ាស៊ីនទទួលប័ណ្ណ និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឹណិតដើម្បីជាវទំនិញ។ អតិថិជនអាចស្នើសុំប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា FTB ពីបណ្តាសាខាទាំងឡាយរបស់​ FTB ។

លក្ខណៈពិសេស

 • ភា្ជប់ជាមួយគណនីធនាគារ FTB
 • ប័ណ្ណមានសុពលភាពប័ណ្ណ ៥ឆ្នាំ
 • រូបិយប័ណ្ណរបស់ប័ណ្ណជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចប្រើដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តមហាបុត្រ
 • មិនគិតថ្លៃប័ណ្ណប្លាស្ទិច
 • ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ ៥ ដុល្លារ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម FTB និងពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារដទៃដែលទទួលយកប័ណ្ណវីសា ។
 • អាចទូទាត់ថ្លៃ​ទំនិញជាមួយម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ និងអាជីវករអនឡាញ ទូទាំងពិភពលោក ។
 • ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន គណនីផ្សេងទៀតនៅក្នុងធនាគារ FTB និងទៅកាន់ប័ណ្ណវីសាកាស់កាត FTB ។
 • សន្សំសំចៃ និងចំណេញ​ពេល​វេលា។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មានគណនីជាមួយធនាគារ FTB
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ លិខិត​ឆ្លងដែន ឬ​ឯកសារ​អត្តសញ្ញាណ​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​សុពលភាព
 • មានអាសយដ្ឋាន​អ​ចិ​ន្រ្តៃ​យ៍ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានលេខទូរស័ព្ទដៃ និងសារអេឡិចត្រូនិក
 • មាន​មុខរបរត្រឹមត្រូវ និងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់។

ទំហំ និងចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ទំហំទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ)
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ប្រចាំថ្ងៃ)
ដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង
ដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតប័ណ្ណ ១.០០០,០០ ៧ ដង
ទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង
ផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ១.០០០,០០ ៧ ដង

 
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាធនាគារ FTB ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៨៦២ ១១១ សម្រាប់នីតិវិធីបន្ថែម។
បញ្ញត្តិ និង លក្ខខណ្ឌ