គណនីចរន្ត

គណនីចរន្ត FTB គឺ

លក្ខខណ្ឌ:

រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់រៀល
កំរិតសមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី ៥០០ ដុល្លារ ២.០០០.០០០ រៀល
កម្រៃថែរក្សារគណនី ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃរបាយការណ៍គណនី (ក្នុង ១ខែម្តង) ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើសេវាមូលដ្ឋានធនាគារតាមអុីនធឺណិត ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាប្រតិបត្តិការតាមរយៈសាខា FTB ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ (ឥតគិតថ្លៃលើកដំបូង) ឥតគិតថ្លៃ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើការបិទគណនី ($១០ បើ < ៦ខែ) ៥ ដុល្លារ ២០.០០០ រៀល
កម្រៃលើគណនីអសកម្ម ៥ ដុល្លារ ២០.០០០ រៀល

អត្ថប្រយោជន៍:

  • ជម្រើសក្នុងការបើកគណនីជា ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់រៀល
  • ជម្រើសប្រើសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ
  • ជម្រើសរបាយការណ៍គណនីតាមការស្នើសុំ
  • ជូនប័ណ្ណអេធីអឹមដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ឯកត្តបុគ្គល
  • អាចប្រើសេវាមូលដ្ឋានធនាគារតាមអុីនធឺណិត ឬកម្មវិធីមហាបុត្រ

តម្រូវការ:

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាននូវគណនីចរន្ត FTB លោកអ្នកត្រូវ:

  • សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ និងលិខិតឆ្លងដែនជាមួយទិដ្ឋាការមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជនបរទេស (រាល់ឯកសារដែលត្រូវការចាំបាច់ត្រូវតែមានសុពលភាព)
  • ពាក្យស្នើសុំ(ផ្តល់ជូនដោយធនាគារ)