ឱកាសការងារ

មន្រ្តីសាជីវកម្ម-ទទួលបន្ទុកប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ

This role is working in FI & Corporate Banking Department, the Corporate Deposit Officer will perform the following duties:

Main Duties

 • Collect deposits from corporate customers and their relevant stakeholders to reach the annual targets, with sustainable growth for the long run, through implementing effective client retention and new client acquisition strategy.
 • Servicing corporate customers and top depositors based on Product Policies and procedures of the Foreign Trade Bank of Cambodia.
 • Build good relationship with potential customers, management and staffs, and public entities at all levels to ensure that the bank’s corporate business operation going smoothly and having strong supportive from them.
 • Ensure that cross-selling activities, such as loan referral, transfer, and other banking product, is widely implemented during processes.
 • Assist with Manager, Corporate Deposit Office for enhancing key differentiation and value proposition of the bank’s corporate deposit collection and VIP transactions to ensure customers excellence banking experience.
 • Improve work quality through well-trained, and keep learning about sales techniques, lobbying skills, and business communication.
 • Participate in developing Corporate Deposit policy, procedures/guidelines, and promotion scheme to ensure that the deposit collection activity is effective in accordance with the approved policy and complies with applicable laws and regulations.
 • Perform other related duties as assigned.

Job Requirements

 • Bachelor degree in Finance & Banking or other related fields
 • Minimum of two-year experience in the said position.
 • Sales skills and understanding of bank’s products.
 • Ability to work effectively in a team environment with attention to detail and accuracy.
 • Good organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal)
 • Integrity and approachability and working under pressure.
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point
 • English language proficiency.

Download Job Announcement

មន្រ្តីសាជីវកម្ម-ទទួលបន្ទុកប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.