គោលការណ៍ឯកជនភាព

គេហទំព័ររបស់ធនាគារ FTB ប្រើ www.ftbbank.com ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យអ្នកទស្សនា និងវិភាគនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះជួយឱ្យយើងយល់ពី ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជន និងជួយយើងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង។ នៅពេលលោកអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងទំព័រដែលអ្នកមើល និងឯកសារអត្ថបទខ្លីមួយហៅថា ខូឃីស៍ត្រូវបានទាញយកទៅ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ខូឃីស៍ត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានតិចតួច។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់ការវិភាគតែប៉ុណ្ណោះ។ ខូឃីស៍មិនមានព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ អាស្រ័យលើកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នកប្រើអ្នកអាចកំណត់ចំណូលចិត្ត របស់អ្នកដើម្បីរារាំង / បដិសេធខូឃីស៍ / ឬជូនដំណឹង អ្នកមុនពេលដាក់វា។ ធនាគារ FTB មិនលក់ផ្តល់ឱ្យ ឬធ្វើស្ថិតិដែលពួកគេរក្សាទុកទៅឱ្យភាគីទីបីសម្រាប់ទិន្នន័យ – ការធ្វើអាជីវកម្ម ឬគោលបំណងទីផ្សារ។