សេវាទូទាត់ឯកសារនាំចេញ-នាំចូល

I. ប្រភេទឯកសារ:

    1. ឯកសារនាំចេញ
    2. ឯកសារនាំចូល

II. កម្រៃសេវា:

សេវា កម្រៃ/សោហ៊ុយ
ឯកសារនាំចេញ
ការផ្ញើ​​ឯកសារនាំចេញ (Outward Collection Handing) ០,១០% អប្បបរមា $៥០ + សេវាផ្ញើឯកសារ $៥០
ការទូទាត់ Export DC ០,១០% អប្បបរមា $១០
ការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ/ផ្ញើ Swift តាមដាន​ឯកសារ $២០​ / ប្រតិបត្តិការ
ឯកសារនាំចូល
ការផ្ញើ​​ឯកសារនាំចូល (Inward Collection Handling) ០,១០% អប្បបរមា $៥០
ការទូទាត់ Import DC ០,១៥% អប្បបរមា $១៥ + Swift $២០
ការជូនដំណឹងតាមសារ Swift $២០ / ប្រតិបត្តិការ
ការធានាលើ​ឯកសារនាំចូល ០,១%/ខែ អប្បបរមា $៣០ + Swift $៥០