កិច្ចសន្យាផ្តោះប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ធនាគារយើងខ្ញុំក៏មានផ្តល់នូវផលិតផលជាកិច្ចសន្យាផ្តោះប្តូររូបិយប័ណ្ណ (Currency SWAP) ទៅអោយអតិថិជនជាស្ថាប័នដែលអ្នកអាចកំណត់អត្រាសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ទៅតាមផែនការគ្រោងទុក និងទូទាត់តាមអត្រាដែលបានព្រមព្រៀងនូវថ្ងៃកំណត់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា។

នេះគឺជាប្រភេទកិច្ចសន្យាប្តូរប្រាក់អនាគត ដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ អតិថិជនដើម្បីបំពេញនូវ ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវការ។

កិច្ចសន្យានេះអាចបន្ថែម ឬបន្ត ទៅតាមតម្រូវការអតិថិជន។
សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖ សូមទំនាក់ទំនង ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយសាខា ឬបុគ្គលិករតនាភិបាលដែលនៅជិតលោកអ្នក តាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៦២​ ១១១ (​Extension or Ext: ៨៨៧៩) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។