សេវាធនាគារ VIP

ក្នុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុកទី១នៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានការទុកចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ធនាគារយើងបានយល់យ៉ាងច្បាស់ពីតម្រូវការសេវាកម្មអតិថិជន ទើបសេវាធនាគារវីអាយភី (VIP Banking) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មប្រកបដោយអាទិភាព និងឧតម្តភាពខ្ពស់ ។ អង្គុយនៅបន្ទប់រង់ចាំឯកជនដែលមាននៅសាខាចំនួន៤នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនសេវាធនាគារលើសពីការរំពឹងទុក ។

លក្ខណៈពិសេស

  • សម្រាប់ឯកត្តជន ឬម្ចាស់គណនីរួម
  • ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់
  • ផ្តល់ជូនពិសេសចំពោះកម្រៃលើកាផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស

អត្ថប្រយោជន៍

  • បញ្ជាប្រតិបត្តិការធនាគារពីចម្ងាយ
  • ផ្តល់ជូនសៀវភៅធនាគារ និងមូលប្បទានប័ត្រ
  • ផ្តល់ជូនប័ណ្ណឥណពន្ធវីសាពណ៌មាស
  • ផ្តល់ជូនការប្រើប្រាស់ធនាគារតាមអុីនធឺណេត
  • ផ្តល់ជូនការចូលទៅកាន់ Airport Lounge​ – ​Plaza Premium Lounge

លក្ខខណ្ឌ និងបញ្ញាតិ

រៀល ដុល្លារ
កម្រិតសមតុល្យអប្បបរមាពេលបើកគណនី ៛ ១០០.០០០.០០០ $ 25,000
ឬ គណនីមានកាលកំណត់អប្បបរមា ៛ ៤០០.០០០.០០០ $ 100,000
កម្រិតសមតុល្យមធ្យមក្នុងគណនីប្រចាំខែ ៛ ១០០.០០០.០០០ $ 25,000
ឬ គណនីមានកាលកំណត់អប្បបរមា ៛ ៤០០.០០០.០០០ $ 100,000

កម្រៃ និងសោហ៊ុយ

កម្រៃ
កម្រៃថែរក្សាគណនី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើរបាយការណ៍គណនី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃប្រតិបត្តិការក្នុងសាខា FTB ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃធ្វើប័ណ្ណ ATM ឡើងវិញ ឥតគិតថ្លៃ
លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យធនាគារ ឥតគិតថ្លៃ
ឧបករណ៏សម្រាប់ប្រើប្រាស់ធនាគារតាមអុីនធឺណេត (OTP) ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើសៀវភៅធនាគារ (សៀវភៅពីរក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំ) ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើមូលប្បទានប័ត្រ (សៀវភៅមួយក្បាលក្នុងខែ) ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើគណនីគ្មានសកម្មភាព $ ៥
កម្រៃលើការបិទគណនី $ ១០
កម្រិតកម្រៃសមតុល្យមធ្យមប្រចាំខែ $ ៣០

សូមអញ្ជើញមកទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែប ជាមួយសេវាធនាគារវីអាយភី (VIP Banking) ដែលនៅជិតលោកអ្នក តាមរយៈតំណរភ្ជាប់នេះ http://bit.ly/FTB-VIP-Banking ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៨៦២ ៩៩៩ ។
ចំណាំ៖ ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសោហ៊ុយ និងកម្រៃផ្សេងៗខាងលើ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ធនាគារ។