ឱកាសការងារ

ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការសាខា

This role is responsible for provide overall operational supports to ensuring the smooth running of daily branch operations and a high standard of operational control.

Main Duties

 • To controls on physical cash management along with BMs and Senior Teller to ensure that cash at branches and ATM are properly controlled and monitored to avoid frauds and errors, while also work with the finance department on the ATM reconciliation and investigations if irregularity arrived.
 • To perform day-end cash count operation with tellers to ensure that segregation of duties is in place.
 • To ensure that the transactions performed by Tellers are properly verified and monitored to be aligned with the matrix, guidelines and procedures in place by performing necessary verifications on the transactions documents.
 • To be one of the key custodians of keys to vaults and ATMs and other important assets such as loan collaterals, etc.,
 • To manage the filing and archiving process of the branch to ensure that those important documents are properly stored and can be retrieved when needed.
 • To control branch stock level such as stationary, forms, etc., and manage branch utility and security to ensure that branch operation is not disrupted.
 • Perform other duties as assigned by Supervisor/Manager

Skills/ Experiences

 • Bachelor Degree in Accounting, Finance and Banking or related field.
 • Minimum of one years’ experience related to the said position.
 • Good organizational and time management skills.
 • Knowledge of, or the ability to quickly learn how to use standard office equipment, such as fax machines, modern phone systems, and copy machines.
 • A strong desire to work in a team oriented.
 • Computer literacy and English language proficiency.

Download Job Announcement

ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការសាខា

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.