សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

១. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

លោកអ្នកចង់ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសប្រកប ដោយសុវត្ថិភាព សេវារហ័ស ថ្លៃសេវាសមរម្យ​​ និងមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត សូមជ្រើសរើសយកសេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសរបស់ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា។

១.១. កម្រៃសេវា:

 • ០,១៥%, អប្ប.$១៥ + $១៥ (កម្រៃ​​ Swift)
 • សម្រាប់ជម្រើស “OUR” $៣០ (បូករួមទាំងសេវាធនាគារអន្តរការីរបស់ FTB)
 • កែតម្រូវ/លុបប្រតិបត្តិការ/សេវាបន្ថែមផ្សេងៗ: $៣០
 • ទទួលបានក្នុងកំឡុង ១-៣ ថ្ងៃធ្វើការ

១.២. រូបិយប័ណ្ណដែលអាចផ្ទេរប្រាក់បាន:

 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ​ (USD)
 • រូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូ (EUR)
 • រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ផោន (GBP)
 • រូបិយប័ណ្ណហ្រ្វង់ស្វីស (CHF)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអូស្រ្តាលី (AUD)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារហុងកុង (HKD)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារកាណាដា (CAD)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារញូហ្សឺលែន​ (NZD)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារសាំងហ្គាពួរ (SGD)
 • រូបិយប័ណ្ណបាតថៃ (THB)
 • រូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុន(JPY)

១.៣. លក្ខខណ្ឌ:

សូមចុចលើតំណខាងក្រោមសម្រាប់លក្ខខណ្ឌ

២. ផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេស

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេសប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព សេវាលឿនរហ័ស និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានប្រាក់ពីបរទេសតាមរយៈធនាគារជាដៃគូរបស់យើង ទៅគណនីរបស់លោកអ្នក។

២.១. កម្រៃសេវា:

 • អតិថិជន FTB: ០,១០% អប្ប. $១០ អតិ. $២.៥០០
 • អតិថិជនដែលមិនមានគណនីជាមួយ FTB (គណនីជាមួយធនាគារផ្សេង):០,១៥%,អប្ប.$២០,អតិ.$៣.០០០
 • សំណើបង្វិលត្រឡប់ប្រាក់: $១៥ (កម្រៃ Swift)

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈធនាគារ KOOKMIN BANK ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

កម្រៃសេវា

 • ទឹកប្រាក់តិចជាងឬ​ ស្មើ​ $៥.០០០ កម្រៃ​ $៥
 • ទឹកប្រាក់លើសពី​ $៥.០០០ កម្រៃ​ ០,១០%
 • ទទួលបានក្នុងកំឡុង ២ ម៉ោង​ ក្នុងថ្ងៃធ្វើការ

២.២. ការណែនាំ

INWARD REMITTANCE INSTRUCTION
Account with (57A):
Name of Beneficiary’s Bank:
FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA
Building No. 33C-D, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh, P.O. Box: 114 PNH
Tel : 855-23 862 111
Fax : 855-23 999 083
Email: international-dpt@ftbbank.com
SWIFT Code : FTCCKHPP
BENEFICIARY
Beneficiary Details (Field 59) Beneficiary (Account Name):…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Account Number: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Address & Contact: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAY TO (FIELD 56a) INTERMEDIARY BANKS

INTERMEDIARY BANK FOR US DOLLARS
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANGKOK, THAILAND
Swift Code: KASITHBK
STANDARD CHARTERED BANK,
NEW YORK, USA
Swift Code: SCBLUS33
STANDARD CHARTERED BANK,
SINGAPORE
Swift Code: SCBLSG22
NATIXIS
PARIS, FRANCE
Swift Code: NATXFRPPXXX
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANGKOK, THAILAND
Swift Code: BKKBTHBK
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
HANOI, VIETNAM.
Swift Code: BFTVVNVX
BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM (BIDV)
Swift Code: BIDVVNVXXXX
KOOKMIN BANK, HEAD OFFICE
SEOUL KOREA
Swift Code: CZNBKRSE
KEB HANA BANK, (FORMERLY KOREA EXCHANGE BANK)                   /                              WORRI BANK, SEOUL, KOREA
Swift Code: KOEXKRSE                                                                                                                  Swift Code: HVBKKRSE
INTERMEDIARY BANK FOR EURO
NATIXIS
PARIS, FRANCE
Swift Code: NATXFRPPXXX
INTERMEDIARY BANK FOR GBP
STANDARD CHARTERED BANK
UNITED KINGDOM.
Swift Code: SCBLGB2L
INTERMEDIARY BANK FOR THB
SIAM COMMERCIAL BANK PLC
BANGKOK, THAILAND
Swift Code: SICOTHBK
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANGKOK, THAILAND
Swift Code: KASITHBK
INTERMEDIARY BANK FOR CNY
BANK OF CHINA (SHANGHAI RMB TRADING UNIT)
SHANGHAI, CHINA
Swift Code: BKCHCNBJS00