ឱកាសការងារ

មន្រ្តីផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថល

This role is responsible for provides accurate and efficient servicing of digital products, and ensures internal and external questions are handled timely. Support Bill Payment project implementation
on UAT, training, and documentation.

Main Duties

 • Work on biller onboarding on system including SIT, UAT, and Pilots.
 • Provide technical and operation support on any issue from consumer and biller.
 • rack and monitor bill payment project progress, ensure effective implementation of new biller and perform post-implementation review after launch.
 • Identify test system issues, Troubleshoot problem reporting and communicate to appropriate team member. Analyst the issue then forward to specific technical team for the fixed.
 • Provide training and carry out testing to ensure alignment with business requirements, processes, and key operational controls.
 • Prepare bill payment performance report to management and internal stakeholders.
 • Support and create required documents to improve current and new system.
 • Develop payment service and solution (API, Web service) to support business requirement.
 • Other tasks assigned by the management.

Job Requirements

 • Bachelor degree in computer science, IT or equivalent.
 • One year of experience in a financial institution and/or software support.
 • Experience or knowledge in application programing.
 • Fast learner, innovative, abilities in problem-solving, willingness to learn new things, team work spirit, and work under pressing situation.
 • Good communication skills, you should be able to explain technical scenario’s to a non-technical product owner.
 • Good computer literacy in good English speaking, writing, and reading.

Download Job Announcement

មន្រ្តីផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថល

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.