ឱកាសការងារ

ប្រធានភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី

This role is responsible for leading a small team doing sales and marketing activities targeting VIP customer set, increase customer base, acquire new customers and cross selling existing/ new products to meet the branch target. This role is also to ensure great services and experience provided to the customers.

Main Duties

 • Operate and lead to acquire new business and manage exiting customers to achieve the business target.
 • Develop new strategies to improve client satisfaction.
 • Build positive and productive relationships with clients for business growth.
 • Understand customer needs and develop plans to address them.
 • Cross sell bank product to optimize the revenue.
 • Identify and maintain good relationship with key internal and external contacts and influencers to help drive business growth
 • Work collaboratively with all relevant internal team members to offer highest service quality to customers
 • Ensure that the highest quality of service is offered in the VIP premises at all the time.
 • Ensure that client requests and complaints are handled timely and accurately.
 • Maintain up-to-date knowledge about company products and services.
 • Champion the implementation and sustainability of the VIP Service Proposition.
 • Coach, lead and empower the team to achieve best performance and maintain an open, honest and satisfying team work environment.
 • Ensure full compliance with the bank’s policies and procedures
 • Other tasks assigned by the management.

Job Requirements

 • Bachelor Degree in Banking, Management or related field.
 • At least 3 years’ experience in related areas.
 • Strong customer service and result-oriented personality
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skill.
 • Good organizational skill, time management and team building.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge.
 • English language proficiency, the Chinese language is a plus (written and verbal)
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point
 • Download Job Announcement

  ប្រធានភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី

  របៀបដាក់ពាក្យ៖

  បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
  ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

  Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

  Contact

  Head Office Branch

  HR Department

  Tel : +855(0)23 862 111
  Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
  Email : info@ftbbank.com
  Website : www.ftbbank.com
  Swift Code : FTCCKHPP
  Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.