សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

១. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

លោកអ្នកចង់ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសប្រកប ដោយសុវត្ថិភាព សេវារហ័ស ថ្លៃសេវាសមរម្យ​​ និងមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត សូមជ្រើសរើសយកសេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសរបស់ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា។

១.១. កម្រៃសេវា:

 • ០,១៥%, អប្ប. $១៥ + $១៥ (កម្រៃ​​ Swift)
 • សម្រាប់ជម្រើស “OUR” $៣០ (បូករួមទាំងសេវាធនាគារអន្តរការីរបស់ FTB)
 • កែតម្រូវ / លុបប្រតិបត្តិការ / សេវាបន្ថែមផ្សេងៗ: $៣០
 • ទទួលបានក្នុងកំឡុង ១ទៅ ៣ ថ្ងៃធ្វើការ

១.២. រូបិយប័ណ្ណដែលអាចផ្ទេរប្រាក់បាន:

 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ​អាមេរិក (USD)
 • រូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូ (EUR)
 • រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ផោន (GBP)
 • រូបិយប័ណ្ណហ្រ្វង់ស្វីស (CHF)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអូស្រ្តាលី (AUD)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារហុងកុង (HKD)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារកាណាដា (CAD)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារញូហ្សឺលែន​ (NZD)
 • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារសាំងហ្គាពួរ (SGD)
 • រូបិយប័ណ្ណបាតថៃ (THB)
 • រូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុន​ (JPY)

១.៣. លក្ខខណ្ឌ:

សូមចុចលើតំណខាងក្រោមសម្រាប់លក្ខខណ្ឌ

២. ផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេស

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា ផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេសប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព សេវាលឿនរហ័ស និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានប្រាក់ពីបរទេសតាមរយៈធនាគារដៃគូរបស់យើងទៅគណនីរបស់លោកអ្នក។

២.១. កម្រៃសេវា:

 • អតិថិជន FTB: ០,១០% អប្ប. $១០, អតិ. $២.៥០០
 • អតិថិជនដែលមិនមានគណនីជាមួយ FTB (គណនីជាមួយធនាគារផ្សេង): ០,១៥%, អប្ប.​ $២០, អតិ. $៣.០០០
 • សំណើបង្វិលត្រលប់ប្រាក់: $១៥ (កម្រៃ Swift)

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូលពីក្រៅប្រទេសតាមរយៈធនាគារ គូកមីន ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

កម្រៃសេវា

 • ទឹកប្រាក់តិចជាងឬ​ ស្មើ​ $៥.០០០ កម្រៃ​ $៥
 • ទឹកប្រាក់លើសពី​ $៥.០០០ កម្រៃ​ ០,១០%
 • ទទួលបានក្នុងកំឡុង ពីរម៉ោង​ក្នុងថ្ងៃធ្វើការ

២.២. ការណែនាំ

INWARD REMITTANCE INSTRUCTION
Account with (57A):
Name of Beneficiary’s Bank:
FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA
Building No. 33C-D, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh, P.O. Box: 114 PNH
Tel : 855-23 862 111
Fax : 855-23 999 083
Email : international-dpt@ftbbank.com
SWIFT Code : FTCCKHPP
BENEFICIARY
Beneficiary Details (Field 59) Beneficiary (Account Name):…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Account Number: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Address & Contact: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PAY TO (FIELD 56a) INTERMEDIARY BANKS

INTERMEDIARY BANK FOR US DOLLARS
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANGKOK, THAILAND
Swift Code: KASITHBK
STANDARD CHARTERED BANK
NEW YORK, USA
Swift Code : SCBLUS33
STANDARD CHARTERED BANK
SINGAPORE
Swift Code : SCBLSG22
NTIXIS
PARIS, FRANCE
Swift Code : NATXFRPPXXX
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANGKOK, THAILAND.
Swift Code : BKKBTHBK
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
HANOI, VIETNAM.
Swift Code : BFTVVNVX
BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM (BIDV)
Swift Code: BIDVVNVXXXX
KOOKMIN BANK, HEAD OFFICE
SEOUL KOREA
Swift Code: CZNBKRSE
KEB HANA BANK, (FORMERLY KOREA EXCHANGE BANK)                   /                              WORRI BANK, SEOUL, KOREA
Swift Code: KOEXKRSE                                                                                                                  Swift Code: HVBKKRSE
INTERMEDIARY BANK FOR EURO
NATIXIS
PARIS, FRANCE.
Swift Code : NATXFRPPXXX
INTERMEDIARY BANK FOR GBP
STANDARD CHARTERED BANK
UNITED KINGDOM.
Swift Code: SCBLGB2L
INTERMEDIARY BANK FOR THB
SIAM COMMERCIAL BANK PLC
BANGKOK, THAILAND
Swift Code : SICOTHBK
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
BANGKOK, THAILAND
Swift Code: KASITHBK
INTERMEDIARY BANK FOR CNY
BANK OF CHINA (SHANGHAI RMB TRADING UNIT)
SHANGHAI, CHINA
Swift Code : BKCHCNBJS00