ធនាគារអនឡាញ

ធនាគារអនឡាញ (iBanking) របស់ធនាគារ FTB ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវលទ្ធភាពចូលទៅកាន់គណនីរបស់លោកអ្នកតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានភាពងាយស្រួល។ លោកអ្នកអាច ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើប្រតិបត្តិការពីគណនីរបស់លោកអ្នក នៅគេហដ្ឋាន កន្លែងធ្វើការ ឬនៅទីកន្លែងណាដែលមានអុីនធឺណិត តាមរយៈកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ចល័តជាច្រើនប្រភេទ អាចប្រើប្រាស់សេវា​ធនាគារគ្រប់ពេលវេលា ពេញ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។
អានបន្ថែម៖

សេវាអាជីវកម្ម

សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធ​ អុីនធឺណិតជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន (iBanking) របស់ធនាគារ FTB ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវលទ្ធភាពចូលទៅកាន់គណនីរបស់លោកអ្នកតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួល។ លោកអ្នកអាច ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើប្រតិបត្តិការពីគណនីរបស់លោកអ្នក នៅគេហដ្ឋាន កន្លែងធ្វើការ ឬនៅទីកន្លែងណាដែលមានអុីនធឺណិត តាមរយៈកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ចល័តជាច្រើនប្រភេទ អាចប្រើប្រាស់សេវា​ធនាគារគ្រប់ពេលវេលា ពេញ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

អានបន្ថែម៖