ឱកាសការងារ

មន្ត្រីសេវាឥណទានសាជីវកម្ម

This role is working in FI & Corporate banking department and will have primary responsibilities to promote loan products and services to new potential clients to reach the Bank’s strategic objectives for long-term sustainable growth.

Main Duties

 • Provide loan to target borrowers based on Credit Policy of the Foreign Trade Bank of Cambodia.
 • Focus on sales annual target, with sustainable growth for the long run, through implementing effective client retention and new client acquisition strategy.
 • Monitor the quality of lending consistent with the bank’s risk appetite.
 • Build good relationship with potential customers, management and staffs, and local authorities at all levels to ensure that the bank’s lending operation going smoothly and having strong supportive from them.
 • Ensure that cross-selling activities, such as collecting deposit, transfer, and other banking product, is widely implemented during loan process.
 • Assist Head/Manager of Corporate Financing for enhancing key differentiation and value proposition of the bank’s corporate lending and VIP transactions to ensure customers excellence banking experience.
 • Improve work quality through well-trained, and keep learning about loan structuring, lobbying skills, and business communication.
 • Perform other related duties as assigned.

Job Requirements

 • Bachelor degree in Finance & Banking or other related fields
 • Minimum of two-year experience in the said position.
 • Sales skills and understanding of bank’s products.
 • Ability to work effectively in a team environment with attention to detail and accuracy.
 • Good organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal)
 • Integrity and approachability and working under pressure.
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point
 • English language proficiency.

Download Job Announcement

មន្ត្រីសេវាឥណទានសាជីវកម្ម

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.