ឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាមួយឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមពី FTB

លក្ខណៈពិសេស
រយះពេលកម្ចី​ ៖ រហូតដល់១០ឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់ ៖ សមរម្យ
រូបិយប័ណ្ណ ៖ ប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំកម្ចី​ ៖ ផ្តល់ជូនចាប់ពី៤០.០០០.0០០រៀល សមមាត្រ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ៖ ១% នៃកម្ចីសរុប
ទ្រព្យធានា ៖ ទ្រព្យអកម្ម (ប្លង់ទន់ ឬប្លង់រឹង) ឬប្រាក់បញ្ញើរមានកាលកំណត់

សិទ្ធិទទួលបាន

 • នីតិជនជាជនជាតិខ្មែរ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦០ឆ្នាំ
 • នីតិបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ

ឯកសារតម្រូវ

 • ប្រវត្តិរូបក្រុមហ៊ុន
 • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយអជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • អនុស្សរណៈក្រុមហ៊ុន
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម និងប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់
 • របាយការណ៍វាយតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ផែនការអាជីវកម្ម ឬផែនការវិនិយោគ
 • ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយធនាគារ FTB

របៀបស្នើសុំ

 • សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
  • ទូរស័ព្ទ២៤ម៉ោង ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
  • អុីម៉ែល ៖ customercare@ftbbank.com

 • សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាFTB ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ។ ស្វែងរកសាខារបស់FTB សូមចុច ទីនេះ