សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

១. ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់គណនេយ្យ FTB ដូចគ្នា

 • មិនគិតកម្រៃ​​ (អនុឡោមទៅតាមចំនួនកំណត់)
 • ទទួលបានប្រាក់ភ្លាមៗ
 • ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរតាមរយៈប្រព័ន្ធ​ សេវាកម្មធនាគារឌីជីថល FTB

២. ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ពី FTB ជាមួយនឺងធនាគារក្នុងស្រុក

 • កម្រៃ​​សេវា ០,០៥% និង​តិចបំផុត USD ៥,០០​
 • ទទួលបានប្រាក់ក្នុងរយៈពេលចំនួន ១​​ ឬ ២ថ្ងៃបន្ទាប់នៃថ្ងៃធ្វើការ

៣. ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចេញ តាមរយៈបណ្តាញសាខាខេត្តរបស់ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពជា

 • កម្រៃ​​សេវា ០,១៥% និង​ តិចបំផុត USD ១០,០០​
 • ទទួលបានប្រាក់ក្នុងរយៈពេលចំនួន ១​​ ឬ​​ ២ថ្ងៃបន្ទាប់នៃថ្ងៃធ្វើការ

៤.ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់​មកពី ធនាគារជាតិ នៃកម្ពជា​ ឬមកពីបណ្តាធនាគារផ្សេងៗ

 • ចំនួនប្រតិបត្តិការទឹកប្រាក់តូចជាង ឬស្មើ USD ៥.០០០ កម្រៃ​​សេវា USD ២,០០​
 • ចំនួនប្រតិបត្តិការទឹកប្រាក់តូចជាង ឬស្មើ USD ៥០.០០០ កម្រៃ​​សេវា USD ៥,០០​
 • ចំនួនប្រតិបត្តិការទឹកប្រាក់ធំជាង USD ៥០.០០០ កម្រៃ​​សេវា USD ១០,០០
 • ទទួលបានប្រាក់ក្នុងរយៈពេលចំនួន ១​​ ឬ ២ថ្ងៃបន្ទាប់នៃថ្ងៃធ្វើការ

៥.មូលប្បទានប័ត្រ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពជា

 • មិនកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ
 • កម្រៃ​​សេវា USD ១០,០០ (នៃមូលប្បទានប័ត្រដែលចេញ)

៦.មូលប្បទានប័ត្រ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា

 • មិនកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ
 • កម្រៃ​​សេវា USD ១០,០០ (នៃមូលប្បទានប័ត្រដែលចេញ)