ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

This role is responsible for identifying and analyzing threats to the assets, earning capacity, or success of a business operation.

Main Duties

 • Assist to analyse FTB’s financial statements.
 • Assist to monitor key financial risks and make sure FTB is fully complied with internal limit and NBC’s requirement.
 • Assist to develop financial risk policies, procedures, and guidelines.
 • Assist to anticipate and analyse prevailing market and financial trends at any particular period.
 • Assist to assess all related risks by conducting financial researches.
 • Assist to develop a framework and programs/tools to analyse financial risk such as liquidity risk, interest rate risk, foreign exchange risk, and capital adequacy ratio for proper risk assessment.
 • Assist ALCO in conducting stress test scenarios.
 • Assist ALCO in analysing counter party risk.
 • Assist to establish reports, summaries, and presentations, and process documents to display results of the financial risk assessment.
 • Protect the Bank’s assets and public image.
 • Assist in the development of strong risk management team.
 • Assist to build and maintain good relationship with all decision makers regarding key clients.
 • Other tasks assigned by the management.

Job Requirements

 • Bachelor degree in Banking or other related fields
 • At least 2-year experiences in related areas.
 • Knowledge of banking policies, procedures, NBC requirement.
 • Good writing and communication skills, both in English and Khmer.
 • Relationship building and problem solving skills.
 • Willing to work under pressure, over time, and multi tasks.
 • Organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal).
 • Proficiency in English and computer skills.

Download Job Announcement

បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.