ឱកាសការងារ

នាយក-នាយិកាការិយាល័យផ្នែកលក់សេវាហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

This role is directly reported to Head, FI & Corporate Banking Department, the Manager of Trade Finance Sales Office will perform the following duties.

Main Duties

 • Lead Trade Finance Sales office to reach annual target, with sustainable growth for the long run, through implementing effective client retention and new client acquisition strategy.
 • Financing and servicing target customers based on Credit Policy and Trade Finance procedure of the Foreign Trade Bank of Cambodia.
 • Manage the quality of trade financing and lending consistent with the bank’s risk appetite.
 • Build good relationship with potential customers, management and staffs, and local authorities at all levels to ensure that the bank’s trade financing operation going smoothly and having strong supportive from them.
 • Ensure that cross-selling activities, such as collecting deposit, transfer, and other banking product, is widely implemented during processes.
 • Enhance key differentiation and value proposition of the bank’s trade financing and trade transactions to ensure customers excellence banking experience.
 • Evaluate quality of Trade Finance Sales officer(s) and work closely with HR to ensure that they are well-trained and having appropriate experience in trade financing, general lending and sales.
 • Participate in developing Trade Finance policy and procedures/guidelines to ensure that the trade financing activity is in accordance with the approved policy and complies with applicable laws and regulations.
 • Perform other related duties as assigned.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree or MBA in Management, Finance and Banking, or related field.
 • At least 5-year experience in related areas.
 • Good team member and leader with ability to build up rapport with departments and business units across the bank.
 • Result-oriented personality with motives to drive and achieve defined targets.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge.
 • Good organizational skill, time management, and team building.
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skills.

Download Job Announcement

នាយក-នាយិកាការិយាល័យហិរញ្ញប្បទានពានិជ្ចកម្ម

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.