គណនីចរន្ត

ការពិនិត្យគណនី

  • រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ​ (USD) /​ រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល (KHR)
  • មិនមានការប្រាក់
  • មិនគិតកម្រៃថែទាំទៅលើ​គណនី
  • ជូនសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ
  • អប្បបរមា និង សមតុល្យបន្ត $៥០០ ដុល្លារ ឬសមមូល
  • ការចុះឈ្មោះជាមួយសេវាកម្មធនាគារអុីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃ