ឥណទានទីផ្សារ

រយះពេលផ្តល់ឥណទាន៖ រហូតដល់ ៦០ខែ
ទំហំឥណទាន៖ ផ្តល់ជូនរហូតដល់ ៦០% នៃតម្លៃហាង

សិទ្ធិទទួលបាន៖

  • ម្ចាស់ហាង
  • នីតិជនជាជនជាតិខ្មែរ
  • មានអាយុចាប់ពី​ ​១៨ដល់ ៦០ឆ្នាំ

ឯកសារយោង៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច​របស់អ្នកខ្ចី​ និងអ្នកចូលរួមខ្ចី
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • ឯកសារបញ្ជាក់ចំណូលផ្សេងៗ
  • ឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយធនាគារ​ FTB