ការបើកគណនី

ប្រភេទគណនី ជម្រើសគណនីជា ដុល្លារអាមេរិច ឬប្រាក់រៀល
ផ្ដល់ជូនប្រភេទប័ណ្ណ ATM Debit​ ឥតគិតថ្លៃ
ជូនសេវាអុីនធឺណិត​ និងFTB Mobile ដោយឥតគិតថ្លៃ
ជូនរបាយការណ៍គណនីប្រចំាខែ ដោយឥតគិតថ្លៃ
លក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់ លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
វិញ្ញាបនប័ត្រចេញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងគណនី
ប័ណ្ណប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំ
កំណត់ហេតុនៃសន្និបាតម្ចាស់ភាគហ៊ុន ឬថ្នាក់ដឹកនាំស្តីពីការសំរេចអោយបុគ្គលតំណាងក្រុមហ៊ុន បើកគណនីជាមួយធនាគារ
ពាក្យសុំបើកគណនី (ទម្រង់មានស្រាប់នៅធនាគារ) និងឯកសារផ្សេងៗតាមការស្នើសុំដល់កន្លែង

 

លក្ខខណ្ឌ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ​ ឬ ប្រាក់រៀល
កម្រិតសមតុល្យអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារ ឬ ២.០០០.០០០ រៀល
កំម្រៃ​ និង សោហ៊ុយ
កម្រៃថែរក្សាគណនី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃរបាយការណ៍គណនី(ក្នុងមួយខែម្តង) ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាអុីនធឺណិត ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើប្រតិបត្តិការតាមរយៈសាខា FTB ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើការប្តូរកាតអេធីអឹម ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើការបិទគណនី($១០ បើ < ៦ ខែ) ៥ដុល្លារ
កម្រៃលើគណនីអសកម្ម ៥ដុល្លារ