ឥណទានវិបារូបន៍ធានាដោយ គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ការពិពណ៌នា៖ ឥណទានវិបារូបន៍ធានាដោយ គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់យើង គឺជាផលិតផលឥណទានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដោះស្រាយ តម្រូវការថវិកាបន្ទាន់ សម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគាររបស់យើង ដោយមិនចាំបាច់បិទគណនីប្រាក់បញ្ញើមុនកាលកំណត់
រយះពេលផ្តល់ឥណទាន៖ ០១ឆ្នាំ និងត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញប្រចាំឆ្នាំ
អត្រា​ការ​ប្រាក់៖ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
រូបិយប័ណ្ណ៖ ជម្រើសគណនីជា ប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
ទំហំឥណទាន៖ ផ្តល់ជូនចាប់ពី ៤០.០០០.០០០រៀល ឡើងទៅ
ទ្រព្យធានា៖ ជាប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

 

សិទ្ធិទទួលបាន៖

  • នីតិជនជាជនជាតិខ្មែរ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ដល់ ៦០ឆ្នាំ
  • នីតិបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ

ឯកសារយោង៖

  • មិនតម្រូវអោយមានឯកសារគាំទ្រ

ការផ្ដល់ជូនពិសេស៖

  • កំរៃជើងសាទាបត្រឹមតែ KHR400,000
  • មិនមានកម្រៃសេវាទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនបានប្រើ
  • មិនមានការពិន័យចំពោះការសងប្រាក់ដើមទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែកមុនកាលកំណត់
  • ផ្ដល់ជូនរហូតដល់ ១០០% នៃចំនួនប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់