ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មសាខា

The primary function of the position is to ensure standardized and high quality service as set by FTB can be provided for the satisfaction of our clients.

Main Duties

 • Ensure a high level of internal and external customer service.
 • Assist to investigate (and correct) customer issues and complaints relating to service quality.
 • Assist to supervise branch staff engaged in customer service to ensure reliable, high quality of customer service can be achieved, as well as reduce waiting and serving times.
 • Formulate, document and maintain service quality standards at all times.
 • Assist to conduct service quality inspection at branches on quarterly basis and produce report for management.
 • Help to conduct Root Cause Analysis to identity triggers with direct supervisor for a customer dissatisfaction and rollout/ implement trainings in co-ordination with the training team.
 • Assist to introduce, implement and monitor processes to manage change, encourage team spirit and communication between departments and across all FTB branch network.
 • Other ad-hoc tasks as requested by line manager

Job Requirements

 • Bachelor’s degree in business administration, banking, or other related fields.
 • At least 2-year experience related to customer service with Bank/MFI is preferable
 • Ability to work effectively in a team and/or time-pressured environment.
 • Organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal).
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point.

Download Job Announcement

Staff, Branch Service Quality Unit

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.