លិខិតឥណទាន

I. ប្រភេទលិខិតឥណទាន

  1. លិខិតឥណទាននាំចូល
  2. លិខិតឥណទាននាំចេញ
  3. លិខិតឥណទានមានកិច្ចធានា
  4. លិខិតឥណទានអាចផ្ទេរបាន
  5. លិខិតឥណទាន STANDBY
  6. លិខិតឥណទាន BACK-TO-BACK
  7. លិខិតឥណទាន DISCOUNT ON LC ACCEPTANCE
  8. លិខិតធានាលើការទទួលទំនិញ

II. កម្រៃសេវា

សេវា កម្រៃ/សោហ៊ុយ
ការបើកលិខិតឥណទាន ០,១០%/ខែ, អប្បបរមា $៣០​ + Swift $៥០
ការកែតម្រូវ ០,១%/ខែ អប្បបរមា $១៥ លើទំហំទឹកប្រាក់ និងរយៈពេល​ + Swift $៥០

Swift $៥០ សម្រាប់ពាក្យពេជន៍

ការលុបចោល

ការទទួលយក

ឯកសារមានកំហុស

ការសងត្រឡប់ក្រោមលិខិតឥណទាន

$៥០ / ប្រតិបត្តិការ
ការទូទាត់សងលិខិតឥណទាន $០,១៥% អប្បបរមា $១៥​ + Swift $២០
ការជូនដំណឹងពីការទូទាត់ $២០ / ប្រតិបត្តិការ
លិខិតធានាលើការទទួលទំនិញ $៥០ / ប្រតិបត្តិការ