ឱកាសការងារ

នាយក-នាយិកាការិយាល័យសេវាធនាគារវីអាយភីសាខា

This role is directly reported to Head, VIP Banking Department, and responsible for leading Branch, VIP RMs doing sales and marketing activities to manage VIP customer set, to increase VIP customer base, to acquire new VIP customers and to increase cross selling of FTB’s products to meet the business target. This role is also to ensure great services and experience provided to VIP customers.

Main Duties

 • Lead VIP banking Office to reach annual target, with sustainable growth for the long run, through implementing effective client retention and new client acquisition strategy.
 • Participate in developing VIP Banking Policy, procedures/guidelines and promotion scheme to ensure that the deposit collection activity is effective in accordance with the approved policy and complies with applicable laws and regulations.
 • Initiative and provide feedback on campaigns or incentives to boost sales productions. Cross sell bank product to optimize the revenue
 • Identify and maintain good relationship with key internal and external contacts and influencers to help drive business growth
 • Work collaboratively with all relevant internal team members to offer highest service quality to customers
 • Ensure that the highest quality of service is offered in the VIP premises at all the time.
 • Ensure that client requests and complaints are handled timely and accurately.
 • Maintain up-to-date knowledge about company products and services.
 • Champion the implementation and sustainability of the VIP Service Proposition.
 • Coach, lead and empower VIP Relationship Managers and VIP Team across branch network to achieve best performance and to maintain an open, honest and satisfying team work environment.
 • Ensure full compliance with the bank’s policies and procedures
 • Other tasks assigned by the management.

Job Requirements

 • Bachelor’s Degree or MBA in Management, Finance and Banking, Management or related field.
 • At least 5 years’ experience in related areas.
 • Good team member and leader with ability to build up rapport with departments and business units across the bank.
 • Result-oriented personality with motives to drive and achieve defined targets.
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skill.
 • Good organizational skill, time management and team building.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenge.
 • English language proficiency, the Chinese language is a plus (written and verbal)
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point

Download Job Announcement

នាយក-នាយិកាការិយាល័យសេវាធនាគារវីអាយភីសាខា

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.