ការបដិសេធ

១- ការទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់យើង

តាមរយៈការចូលមើលគេហទំព័រ WWW.FTB.COM.KH សូមមើលការចូលមើល ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬព័ត៌មានណាមួយដែលបានបង្កើតប្រមូលចងក្រង ឬបញ្ជូនទៅ WWW.FTB.COM.KH អ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មដូចខាងក្រោម។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទេ ជម្រើសតែមួយគត់គឺមិនត្រូវចូលមើល ឬប្រើសេវាកម្មរបស់ WWW.FTB.COM.KH ។ អ្នកយល់ស្រប យល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ថាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្របច្បាប់រវាងអ្នកហើយនិង WWW.FTB.COM.KH ការប្រើប្រាស់របស់អ្នក WWW.FTB.COM.KH នឹងបង្ហាញពីការទទួលយកបានទាំងស្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

២- ការផ្តល់សេវាកម្ម

អ្នកយល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ថា WWW.FTB.COM.KH មានសិទ្ធិកែប្រែកែលម្អ ឬបញ្ឈប់សេវាកម្មណាមួយរបស់ខ្លួនដោយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នកទោះបីវាអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកត្រូវបានរារាំងពីការចូលប្រើព័ត៌មានណាមួយដែលមាននៅក្នុងនោះក៏ដោយ។ លើសពីនេះទៀតអ្នកយល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ថា WWW.FTB.COM.KH មានសិទ្ធិផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ​​ ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។

៣- សិទ្ធិ​ជាកម្មសិទ្ធិ

អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា WWW.FTB.COM.KH អាចមានព័ត៌មានជាកម្មសិទ្ធិ និងព័ត៌មានសម្ងាត់រួមមានពាណិជ្ជសញ្ញាសេវាកម្ម និងប៉ាតង់ការពារដោយច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងសន្ធិសញ្ញាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអន្តរជាតិ។ WWW.FTB.COM.KH ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកមើល និងថតចម្លងផ្នែកខ្លះនៃមាតិការបស់វាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅបណ្តាញផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ មាតិការបស់យើងមិនអាចត្រូវបានលក់ផលិតឡើងវិញ ឬចែកចាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់យើងឡើយ។ រាល់ស្លាកសញ្ញារបស់ភាគីទីបី សញ្ញាសេវាកម្ម និងរូបសញ្ញាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។ សិទ្ធិបន្ថែមណាមួយដែលមិនបានផ្តល់ជាពិសេសនៅទីនេះត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិ។

៤- មាតិកាដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន

នៅពេលដែលអ្នកបញ្ជូនខ្លឹមសារទៅ WWW.FTB.COM.KH អ្នកព្រមផ្តល់សិទ្ធិតែមួយដល់ WWW.FTB.COM.KH ដែលមិនអាចបដិសេធបាននៅទូទាំងពិភពលោកអាជ្ញាប័ណ្ណឥតគិតថ្លៃសួយសារដើម្បីបោះពុម្ព បង្ហាញ កែប្រែ ចែកចាយ និងរៀបចំមាតិការបស់អ្នកទូទាំងពិភពលោក។ អ្នកបញ្ជាក់ និងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចចាំបាច់ក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណខាងលើទៅ WWW.FTB.COM.KH ។

៥- ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង

លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបន្តអនុវត្តជារៀងរហូតដល់បញ្ចប់ដោយភាគីណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ។ លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបន្តស្ថិតស្ថេរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ។

៦- ការបដិសេធការធានា

អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថាការប្រើប្រាស់របស់ WWW.FTB.COM.KH គឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយថាសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូន “ដូចជា” និង “អាចប្រើបាន” ។ WWW.FTB.COM.KH មិនធានាការយល់ព្រមការបញ្ជាក់ ឬការតំណាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រ​​​ WWW.FTB.COM.KH វិបសាយ ព័ត៌មាន មាតិកា ឬផលិតផលឡើយ។ នេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការធានានៃទំនិញ និងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ និងការមិនរំលោភបំពាន និងការធានាថាការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងមិនមានការរំខាន ឬមិនមានកំហុស ឬគុណវិបត្តិនៅក្នុងសេវាកម្មនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ។

៧- ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថា WWW.FTB.COM.KH និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ​ ឬសាខារបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ដោយប្រយោល ដោយចៃដន្យ ផលប៉ះពាល់ ឬគំរូណាមួយឡើយ។ នេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការខូចខាតសម្រាប់ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការរំខានអាជីវកម្មកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្ម ឬសុច្ឆន្ទៈការបាត់បង់កម្មវិធី ឬព័ត៌មាន ឬការបាត់បង់អរូបីដទៃទៀតដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬព័ត៌មាន ឬការបញ្ឈប់សេវាកម្មជាអចិន្ត្រៃយ៍ ឬជាបណ្តោះអាសន្ននៃព័ត៌មានទាំងនោះ ឬការលុប ឬលុបចោលនូវអំពើពុករលួយនៃមាតិកា ឬព័ត៌មានណាមួយ ឬការខកខានមិនបានរក្សាទុកមាតិកា ឬព័ត៌មានណាមួយ។ ដែនកំណត់ខាងលើត្រូវអនុវត្តទោះបីថាតើ WWW.FTB.COM.KH ត្រូវបានគេណែនាំ ឬគួរតែដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។ នៅក្នុងយុត្តាធិការដែលការមិនរាប់បញ្ចូល ឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលអាចកើតមាន ឬដោយចៃដន្យមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ WWW.FTB.COM.KH ត្រូវបានកំណត់នៅវិសាលភាពធំបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

៨- ខ្លឹមសារខាងក្រៅ

WWW.FTB.COM.KH អាចរួមបញ្ចូលបណ្តាញភ្ជាប់ទៅមាតិកាភាគីទីបី ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬគេហទំព័រ។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា WWW.FTB.COM.KH មិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនគាំទ្រការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬធនធានណាមួយដែលអាចរកបានពីធនធាន ឬគេហទំព័រនោះឡើយ។

៩- ដែនសមត្ថកិច្ច

អ្នកយល់ច្បាស់ និងយល់ព្រមបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការបុគ្គល និងផ្តាច់មុខនៃតុលាការនៃប្រទេស រដ្ឋ ខេត្ត ឬដែនដីដែលកំណត់ដោយតែ WWW.FTB.COM.KH ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាច្បាប់ណាមួយដែលកើតឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ WWW របស់អ្នក។ WWW.FTB.COM.KH ។ ប្រសិនបើតុលាការមានយុត្តាធិការវិធានដែលចែងថាការផ្តល់កិច្ចព្រមព្រៀងមិនមានសុពលភាពបន្ទាប់មកបទប្បញ្ញត្តិនោះនឹងត្រូវដកចេញពីលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌដែលនៅសល់នឹងបន្តមានសុពលភាព។

១០- កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល

អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថាលក្ខខណ្ឌខាងលើបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅទាំងមូលរវាងអ្នក និង WWW.FTB.COM.KH ។