អាជីវករខេអេចឃ្យូអរ (KHQR)

 


ខេអេចឃ្យូអរ (KHQR) ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ទូទាត់ការលក់រាយនៅកម្ពុជា និងនៅតាមបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ាន ។ សេវាទូទាត់នេះគឺត្រូវការតែឃ្យូអរកូដ (QR Code) តែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទទួលការទូទាត់ពីសេវាធនាគារចល័តណាមួយ រួមទាំងកម្មវិធីបាគង (Bakong App) ដែលធ្វើឱ្យការទូទាត់តាមរយៈឃ្យូអរកូដនេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មផងដែរ ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃខេអេចឃ្យូអរ (KHQR)

សម្រាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់អតិថិជន
• ជួយកាត់បន្ថយការតាំងបង្ហាញ លេខកូដ QR ផ្សេងៗទៀត ដោយគ្រាន់តែមាន FTB KHQR • មិនមានការភាន់ច្រឡំជាមួយលេខកូដ QR ច្រើនទៀតនោះទេ នៅពេលធ្វើការបង់ប្រាក់។
• ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការទូទាត់ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល រហ័ស និងសុវត្ថិភាព ។ • គ្រាន់តែស្វែងរកនិមិត្តសញ្ញា KHQR ដើម្បីធ្វើការទូទាត់
• ទទួលការទូទាត់ពីគ្រប់អតិថិជន និងគ្រប់ធនាគារដោយមិនចាំបាច់ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយភាគីផ្សេងទៀតនោះទេ ។ • ទទួលការទូទាត់គ្រប់ទីកន្លែងដែលមាននិមិត្តសញ្ញា KHQR ដោយធ្វើប្រតិបត្តិការចេញពីសេវាធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ និងគ្រឺះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងតាមកម្មវិធីបាគង

កម្រៃ និងសោហ៊ុយ

អាជីវករខេអេចឃ្យូអរ (KHQR) ភាពញឹកញាប់ កម្រៃ
កម្រៃទូទាត់សងប្រាក់ឆ្លងធនាគារ* ផ្អែកលើប្រតិបត្តិការ 1%
កម្រៃប្រតិបត្តិការ** ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃនៃការតម្លើង មួយដង ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃនៃការប្រើប្រាស់ ប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃនៃការបិទសេវា មួយដង ឥតគិតថ្លៃ

បញ្ជាក់៖
* លើកលែងកម្រៃទូទាត់សងប្រាក់ឆ្លងធនាគារ សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ។
** កម្រៃប្រតិបត្តិការអាចផ្លាស់ប្តូរពីពេលមួយទៅពេលមួយ និងត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មខេអេចឃ្យូអរ (KHQR)

ដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់ខេអេចឃ្យូអរ (KHQR) តម្រូវឱ្យមានការបើកគណនីដៃគូពាណិជ្ជកម្មឯកត្តជន ឬគណនីដៃគូពាណិជ្ជកម្មសាជីវកម្ម៖

កម្រិតសមតុល្យ និងកម្រៃ គណនីដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
ឯកត្តជន
គណនីដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សាជីវកម្ម
កម្រិតសមតុល្យបើកគណនី មិនមាន មិនមាន
កម្រិតសមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី $ 5.00 $ 25.00
ការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដុល្លារអាមេរិក៖ 0.50%
ខ្មែររៀល៖1%
មិនមាន
សេវាប្រើប្រាស់ធនាគារចល័ត និងធនាគារអនឡាញ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃថែរក្សាគណនី ឥតគិតថ្លៃ

* ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ការបើកគណនី គឺយោងទៅលើបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ នៃការបើកគណនី ដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកបាននៅ ទីនេះ