ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Switching និងគ្រប់គ្រងប័ណ្ណ

This role is working in IT Department and responsibility for monitoring and supporting switching System and card management working smoothly.

Main Duties

 • Support System (iSwitch / iCard / iCore / iSettle)
 • Create system users and support end users.
 • System parameters configuration.
 • Support and Fix all the transaction issues from all channels (ATM/POS/MOBILE/Wing/VISA NET).
 • Keep monitoring the interfacing connectivity with all channel (Mobile / Wing / VISA NET)
 • Working with the VISA Net Support team to monitor the VISANET connectivity to minimize the downtime on VISA transactions.
 • Working with Vendor to implement project and fix all system issues.
 • Keep Monitoring System performance to up and running 24/7.
 • Deploy patch Fix or Change Request to Production.
 • Maintenance Switching and Testing System Environment (SIT/UAT).
 • Maintenance the HSM (Host Security Module) and NAC
 • Generate VISA GOC report for Digital Department.
 • Prepare monthly System Performance Report and report to Managements and relevant teams.
 • Perform other tasks assigned by Manager.

Job Requirements

 • Bachelor Degree of IT or related field
 • At least 4 years’ experience related to the said position.
 • Good knowledge and understanding of electronic banking and banking products and services
 • Good organizational and time management skills
 • A strong desire to work in a team oriented
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skills.
 • Computer literacy and English language proficiency.

Download Job Announcement

Senior Switching & Card Management Officer

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.