ចូលរួមនិងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយFTB ដើម្បីការរីកចម្រើនដល់អាជីពរបស់អ្នក

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) គឺជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុកទី១ នៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានការទុកចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ធនាគារ FTB បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួន ។ ផ្អែកលើចក្ខុវិស័យ ជាធនាគារពាណិជ្ជដែលមានការពេញចិត្តជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារ FTB ប្តេជ្ញាបន្តគាំទ្រធុរកិច្ចរបស់អតិថិជនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលូតលាស់ និងផ្តល់ជូនគ្រប់បុគ្គលិកនូវឱកាសអាជីពការងារ ដែលមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងផងដែរ ។ ធនាគារកំពុងបន្តពង្រីកនូវវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពយូរអង្វែង។ ទន្ទឹមនឹងការពង្រីកប្រតិបត្តិការនេះធនាគារយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកនូវបេក្ខភាពដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងឆន្ទៈខ្ពស់ ដើម្បីចូលរួមជាមួយធនាគារ FTB “និយោជកដ៏ប្រសើរនិងឈានមុខ” ។

លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំង ប្រកាស បិទ សម្គាល់
Manager, Property Management Office/Deputy Head ០១ ភ្នំពេញ ១៦-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកាសាខា ០១ កំពត ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកា រងសាខា ០៧ ភ្នំពេញ-សៀមរាប-ព្រះសីហនុ ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី ០២ ភ្នំពេញ ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
Manager, Products & Service Development ០១ ភ្នំពេញ ២-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
Relationship Manager (Corporate Deposit) ០៣ ភ្នំពេញ ២-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
Relationship Manager (Corporate Lending) ០១ ភ្នំពេញ ២-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
Senior Relationship Manager (Corporate Deposit) ០១ ភ្នំពេញ ២-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
បេឡាធិការជាន់ខ្ពស់ ០១ កំពត ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១០ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន ០១ ភ្នំពេញ ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១១ ភ្នាក់ងារជាន់ខ្ពស់បម្រើសេវាកម្មអតិថិជន ០១ កំពត ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១២ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេវនកម្មបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន ០១ ភ្នំពេញ​​​​ ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៣ មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់ ០២ ភ្នំពេញ​​​​ - កំពត ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៤ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការសាខា ០១ កំពត ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៥ Staff, Database Administration Unit ០១ ភ្នំពេញ ២-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៦ Staff, Products & Service Development ០១ ភ្នំពេញ ១៥-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៧ ប្រធានការិយាល័យ​/ ប្រធានផ្នែកលក់ និងសេវាកម្មប័ណ្ណ ០១ ភ្នំពេញ ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៨ មន្រ្តីឥណទាន ០៤ ភ្នំពេញ - កំពត ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៩ បេឡាធិការ ០២ ភ្នំពេញ ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២០ ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ ០១ ភ្នំពេញ ១-កុម្ភៈ-២៤ ២៩-កុម្ភៈ-២៤ ដាក់ពាក្យ​