ចូលរួមនិងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយFTB ដើម្បីការរីកចម្រើនដល់អាជីពរបស់អ្នក

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) គឺជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុកទី១ នៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានការទុកចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ធនាគារ FTB បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងធុរកិច្ចរបស់ខ្លួន ។ ផ្អែកលើចក្ខុវិស័យ ជាធនាគារពាណិជ្ជដែលមានការពេញចិត្តជាងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារ FTB ប្តេជ្ញាបន្តគាំទ្រធុរកិច្ចរបស់អតិថិជនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលូតលាស់ និងផ្តល់ជូនគ្រប់បុគ្គលិកនូវឱកាសអាជីពការងារ ដែលមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងផងដែរ ។ ធនាគារកំពុងបន្តពង្រីកនូវវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន និងពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពយូរអង្វែង។ ទន្ទឹមនឹងការពង្រីកប្រតិបត្តិការនេះធនាគារយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកនូវបេក្ខភាពដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងឆន្ទៈខ្ពស់ ដើម្បីចូលរួមជាមួយធនាគារ FTB “និយោជកដ៏ប្រសើរនិងឈានមុខ” ។

លេខរៀង មុខតំណែង ចំនួន ទីតាំង ប្រកាស បិទ សម្គាល់
ប្រធានផ្នែកគុណតម្លៃអតិថិជន ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកា ការិយាល័យសេវាធនាគារវីអាយភី ០២ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
Manager, Property Management Office/Deputy Head ០១ ភ្នំពេញ ៥-កក្កដា-២៤ ៥-សីហា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
Manager, Digital Terminal Management Unit ០១ ភ្នំពេញ ១-កក្កដា-២៤ ១-សីហា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកាសាខា ០៥ ភ្នំពេញ - កំពង់ចាម - សៀមរាប ១-កក្កដា-២៤ ១-សីហា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
នាយក-នាយិកា រងសាខា ០៦ ភ្នំពេញ - សៀមរាប ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានភ្នាក់ងារសេវាធនាគារវីអាយភី ០២ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញើសាជីវកម្ម និងទំនាក់ទំនងអតិថិជន ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១០ Relationship Executive, FI & Multinational Business ០២ ភ្នំពេញ ១-កក្កដា-២៤ ១-សីហា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១១ ប្រធានផ្នែកសេវាហិរញ្ញប្បទានសាជីវកម្ម ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១២ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឌីជីថល ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៣ Senior Retail Lending Executive ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៤ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ០២ ភ្នំពេញ - កំពត ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៥ ប្រធានជាន់ខ្ពស់ទំនាក់ទំនងហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម និងប្រតិបត្តិការទូទាត់ ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៦ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៧ ភ្នាក់ងារជាន់ខ្ពស់បម្រើសេវាកម្មអតិថិជន ០២ កំពត​​ - ព្រះសីហនុ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៨ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេវនកម្មបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន ០១ ភ្នំពេញ​​​​ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
១៩ Retail Lending Executive ០២ ភ្នំពេញ - កំពត ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២០ បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ទំនាក់ទំនងសេវាហិរញ្ញប្បទានសាជីវកម្ម ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២១ មន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ០២ ភ្នំពេញ - កំពត ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២២ បុគ្គលិកផ្នែកត្រួតពិនិត្យគុណភាពកម្មវិធីឌីជីថល ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២៣ បុគ្គលិកផ្នែកអភិបាលប្រព័ន្ធទិន្នន័យធនាគារ ០១ ភ្នំពេញ ១០-កក្កដា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២៤ ប្រធានការិយាល័យ​/ ប្រធានផ្នែកលក់ និងសេវាកម្មប័ណ្ណ ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២៥ បុគ្គលិកផ្នែកផ្ទៀងផ្ទាត់, គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ និងពន្ធដារ ០១ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២៦ ភ្នាក់ងារបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន ០១ ព្រះសីហនុ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​
២៧ ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ ០២ ភ្នំពេញ ២៨-មិថុនា-២៤ ៣១-កក្កដា-២៤ ដាក់ពាក្យ​