គណនីមានកាលកំណត់

លក្ខណៈពិសេស:

  • សម្រាប់ ឯកត្តបុគ្គល ម្ចាស់គណនីរួម ឬអង្គភាព
  • ជម្រើសគណនីជា ប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់រៀល
  • ជម្រើសលើការទូទាត់តាមសេវាអុីនធឺណិត៖ ប្រចាំខែ រៀងរាល់ ៣ខែ ឬដល់ពេលកំណត់
  • ជម្រើសគណនីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក៖ រយៈពេលខ្លី និងវែង
  • ជម្រើសវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

តម្រូវការ:

  • កំរិតសមតុល្យអប្បបរមាពេលបើកគណនី និងកំរិតសមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី $១.០០០
  • បើកគណនីសន្សំ / គណនីចរន្តសម្រាប់ការទូទាត់ការប្រាក់គណនីមានកាលកំណត់

សោហ៊ុយ និងកម្រៃ:

កម្រៃវិញ្ញាបនប័ត្រគណនីមានកាលកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃថែរក្សារគណនី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើគណនីអសកម្ម ឥតគិតថ្លៃ