ឱកាសការងារ

ប្រធានផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល

មុខងារនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ របស់នាយក-នាយិកានាយកដ្ឋានរតនាភិបាល ដោយមានមានការតួនាទី និងភារកិច្ចរួម ធ្វើផែនការ និងលក់ផលិតផលរតនាភិបាលកើនឡើងជាប្រចាំឆ្នាំ កំណត់អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ របស់ធនាគារ FTB ប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង ។

ការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ

 • ចាត់ចែង គ្រប់គ្រង ការលក់ផលិតផលរតនាភិបាល និងធ្វើផែនការលក់កើនឡើងជាប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗ ។
 • ចាត់ចែង គ្រប់គ្រង និងធ្វើការលក់ផលិតផលរតនាភិបាល (FX, SWAP…) តាមគ្រប់មធ្យោបាយ ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ផ្សេងទៀត (Inter-bank) និងប្រយោល ធានារកប្រាក់ចំណូលទៅតាមផែនការបានកំណត់ប្រចាំឆ្នាំ ។
 • ចាត់ចែង រៀបចំកំណត់អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ របស់ធនាគារ FTB ឱ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ និងទាន់ពេល វេលា ។
 • ចាត់ចែង សិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំថ្ងៃ ពីអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុក ឬគូប្រកួតប្រជែង និងតាមដានពី បម្រែបម្រួលអត្រាប្តូរ រូបិយប័ណ្ណបរទេស ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ FTB ប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។
 • ចាត់ចែង ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់ការគាំទ្រដល់គ្រប់សាខាធនាគារ FTB ពីប្រតិបត្តិការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីបម្រែបម្រួល អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ ការចរចាផ្តល់អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណពិសេស ឬដំណោះស្រាយផ្សេងៗ ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ទាន់ពេល និងតាម តម្រូវការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ។
 • ចាត់ចែង សរសេរសេចក្តីណែនាំ ជូនដំណឹងដល់សាខាធនាគារ FTB ឬនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ផលិតផលរតនាភិបាល ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ សម្រាប់ការអនុវត្តកាន់តែរលូន ។
 • ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង ។
 • ជំនាញ និងបទពិសោធន៍

   Download Job Announcement

   ប្រធានផ្នែកប្តូររូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលរតនាភិបាល

   របៀបដាក់ពាក្យ៖

   បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
   ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

   Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

   Contact

   Head Office Branch

   HR Department

   Tel : +855(0)23 862 111
   Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
   Email : info@ftbbank.com
   Website : www.ftbbank.com
   Swift Code : FTCCKHPP
   Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.