ឥណទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យម ក្រោមគម្រោងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC)

លោកអ្នកមិនមានទ្រព្យធានាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ចីពង្រីកអាជីវកម្ម មែនទេ? អស់បារម្ភហើយ! ធនាគារ FTB អាចជួយលោកអ្នកបាន!

លក្ខណៈពិសេស

ទំហំកម្ចី : រហូតដល់ ១.០០០.០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលកម្ចី : រហូតដល់ ៧ឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់ : សមរម្យ
រូបិយប័ណ្ន : ប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ

របៀបស្នើសុំ

  • សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
  •  ទូរស័ព្ទ២៤ម៉ោង +៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
     អ៊ីម៉ែល customercare@ftbbank.com

  • សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាFTB ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ។ ស្វែងរកសាខារបស់FTB សូមចុចទីនេះ