គណនីមាស

លក្ខណៈពិសេស

 • ប្រើប្រាស់បានជាមួយ ប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធវីអាយភី មូលប្បទានប័ត្រ និងកូនសៀវភៅធនាគារ
 • បញ្ជាប្រតិបត្តិការធនាគារពីចម្ងាយ
 • ផ្តល់ជូនកម្រៃពិសេសលើការផ្ទេរប្រាក់ និងទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស

អត្ថប្រយោជន៍

 • កូនសៀវភៅធនាគារ (០២/ឆ្នាំ)                                               ឥតគិតថ្លៃ
 • សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ (០១/ខែ)                                        ឥតគិតថ្លៃ
 • ប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធវីអាយភី                                                     ឥតគិតថ្លៃ
 • របាយការណ៍គណនី                                                               ឥតគិតថ្លៃ
 • លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី                                                ឥតគិតថ្លៃ
 • ឧបករណ៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធនាគារអនឡាញ (OTP)        ឥតគិតថ្លៃ
 • ប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត                                                 ឥតគិតថ្លៃ
 • ចូលទៅកាន់ Plaza Premium Lounge                                 ឥតគិតថ្លៃ

អត្រាការប្រាក់

សមតុល្យ រៀល ដុល្លារ
< ២៥.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូល ១,៥០% ០,៥០%
២៥.០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ < ២៥០.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូល ២,០០% ១,០០%
≥ ២៥០.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូល ២,៥០% ១,៥០%

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូ ឬ
 • មានបៀវត្សចាប់ពី ២.០០០ដុល្លារឬ សមមូល ឬ
 • ជាអតិថិជនឥណទានគេហដ្ឋានចាប់ពី ២០០.០០០ដុល្លារ ឬ
 • ជាអតិថិជនឥណទានសាជីវកម្មចាប់ពី ៣០០.០០០ដុល្លារ

ក្លាយជាអតិថិជន វី អាយ ភី ភ្លាម គ្រាន់តែដាក់ប្រាក់ចូលគណនីដំបូង ចាប់ពី៥.០០០ដុល្លារ ឬ សមមូល ឡើងទៅ
* សម្រាប់តែរូបវន្តបុគ្គល
* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត