ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល

This role is working in IT Department and ensure the whole Core banking system working smoothly.

Main Duties

 • Monitoring unauthorized access, suspicious transaction and collect log for analyzing
 • Ensure the application working without error
 • Help Desk and Support any error occur from user or system bug
 • Update latest patch version of Core banking (Application and Database)
 • Support for any create new version, routine…
 • Maintain Hard ware and software (Platform) for Core banking
 • Provide solution if business requires
 • Report design and submit to NBC
 • Design interface
 • Apply correction to testing and production
 • Book ticket to Temenos and follow up
 • Design backup and data lost prevention
 • Implement and enhancement security
 • Scheduling auto task for Core banking (Clear log, temp, disk space…)
 • Prepare monthly Report to each department as requested
 • Edit field or Extract data if need
 • Support new project as assigned by management

Job Requirements

 • Bachelor Degree in IT or related field
 • At least two-year experience in managing CBS or others System with Bank/MFI
 • Familiar with Hardware of Oracle, HP, IBM
 • Knowledge of Operating System (Linux, Windows, Solaris), Database (Oracle, SQL Server),
  Programming (PL/SQL, Java, C/C++,Shell Script, Python),Reporting Tool ( Eclipse, Netbean,
  iReport, BIRT) and Accounting (Principal Accounting /Accounting for the Banking System)
 • A strong desire to work in a team
 • High initiative, commitment, good communication and problem solving skills.
 • Computer literacy and English language proficiency.

Download Job Announcement

Staff of Core Banking System Unit

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.