លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

FTB គឺ​ជា​ធនាគារ​ដំបូង​បំផុត​ និង​នាំ​មុខ​គេនៅ​កម្ពុជា​។​ ក្នុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជឯកជន FTB បាននឹងកំពុងបន្តផ្តល់សេវាធនាគារដ៏មានសុវត្ថិភាព និង​ភាព​ជឿជាក់​ច្រើន​ជិត ​៤០ឆ្នាំមកហើយ​។