ឱកាសការងារ

បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកទំនាក់ទំនងសាខា

This role is responsible for acquiring & managing the clients to grow the bank’s business. The incumbent will build a thorough understanding of each client’s financial requirements and will focus on sales, retention and building deeper relationships with clients.

Main Duties

 • Learn and understand Bank’s services and products to promote and sell to achieve sales targets
 • Assist Sales Officer for process customer accounts
 • Assist Sales Officer to grow the business by creating effective referral networks and build a relationship with key business contacts
 • Assist the Sales Officer to meet with clients to promote and sell the Bank’s services and products and to achieve sales targets
 • Assist others where needed
 • Do other tasks assigned by management

Job Requirements

 • Fresh graduate and fourth-year student in Finance, Banking or related fields
 • Good time management, organizational and communication skills
 • Self-starter and highly motivated
 • Attention to details and a high degree of responsibilities
 • Ability work effectively in a team environment with Sales officers
 • Sound written and verbal English skills
 • Computer Skills (Ms. Word, Excel) with proficient Khmer typing skill

Download Job Announcement

Branch Relationship Trainee

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.