ឱកាសការងារ

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Working closely with Head of HR and various departments, this position is responsible for supporting and coordinating the whole recruitment process to achieve FTB’s Recruitment Plan.

Main Duties

 • Consolidate and manage the number of staff needed.
 • Handle and manage internal and external job announcement.
 • Collaborate with hiring managers to set qualification criteria for future employees.
 • Register and participate in any recruitment activities or events such as career fair, workshops and career presentation at universities etc.
 • Assessing candidate to be ensure the qualification match with company requirement.
 • Manage and lead recruitment process (Screening, shortlist, conduct interview, negotiate salary, process reference check or home visit, and process health
  check-up etc.
 • Maintain a database of potential candidates for future job openings.
 • Design and implement the overall recruiting strategy.
 • Attracts applicants by placing job advertisements.
 • Inform successful candidates on-board to related departments/branches.
 • Perform other duties as assigned by Manager.

Job Requirements

 • Bachelor degree or MBA in Business Management or related fields.
 • At least three year of experience as a recruiter with banking sector or MFIs.
 • Knowledge of Cambodian Labor Law and labor market.
 • Good organizational and time management skills.
 • A strong desire to work in a team and deal with challenges.
 • Good negotiation and internal & external relationship building.
 • Enjoy working with people and be patient, tactful, and approachable
 • Proficiency in English and computer skills

Download Job Announcement

Senior Recruitment Officer

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.