គណនីបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍

ប្រភេទគណនី ជម្រើសគណនីជាប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់រៀល
ផ្ដល់ជូនប្រភេទប័ណ្ណ​​ ATM Debit ដោយឥតគិតថ្លៃ
សេវាអុីនធឺណិត និង​កម្មវិធី FTB Mobile ដោយឥតគិតថ្លៃ
ផ្ដល់ជូនការប្រាក់
លក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំចាច់ ជនជាតិខ្មែរ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន​
ជនបរទេស
លិខិតឆ្លងដែន
កាន់ទិដ្ឋាការ ឬមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រឹមត្រូវ

 

​លក្ខខណ្ឌ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ​ | ប្រាក់រៀល
កំរិតសមតុល្យអប្បបរមា ១០ ដុល្លារ​ ឬ ៤០.០០០ រៀល
អត្រាការប្រាក់​ (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ០,៧៥% (ដុល្លារ); ១% (រៀល)
កម្រៃ​ និង សោហ៊ុយ
កម្រៃថែរក្សាគណនី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃរបាយការណ៍គណនី (ក្នុងមួយខែម្តង) ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាអុីនធឺណិត ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើប្រតិបត្តិការតាមរយៈសាខា FTB ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើការប្តូរកាតអេធីអឹម ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃលើការបិទគណនី($១០ បើ​ < ៦ ខែ) ៥ដុល្លារ
កម្រៃលើគណនីអសកម្ម ៥ដុល្លារ