សេវាបុគ្គល

កម្មវិធី FTB Mobile ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា FTB mBanking App គឺជាកម្មវិធីធនាគារចល័តសម្រាប់ស្មាតហ្វូនដែលដំណើរការលើប្រព័ន្ធ iOS និង Android ។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណរបស់លោកអ្នក ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័ត “FTB Mobile” របស់ FTB ដែលមានមុខងារជាច្រើន និងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនថាលោកអ្នកទៅទីកន្លែងណា ឬនៅពេលណាឲ្យតែមានការតភ្ជាប់បណ្តាញអុីនធឺណិត ។

អានបន្ថែម៖

សេវាអាជីវកម្ម

តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកកំពុងសែ្វងរកវិធីទទួលការទូទាត់ដែលកាន់តែងាយស្រួល កាន់តែឆាប់រហ័ស និងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពមែនទេ? ជាមួយការទូទាត់តាម QR កូដ អាជីវករអាចទទួលការទូទាត់សម្រាប់ទំនិញ និងសេវាកម្មក្នុងមួយពព្រិចភ្នែក ។

អានបន្ថែម៖