គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី

សហការជាមួយCGCC ក្រោមគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី ធនាគារ FTB ចូលរួមផ្តល់ការគាំទ្រជាពិសេសដល់សហគ្រិនស្រ្តីឱ្យទទួលបានកម្ចីងាយស្រួល និងច្រើនជាងមុន។

 តាមរយៈការធានារហូតដល់ ៨០%
 អត្រាការប្រាក់សមរម្យ
 ចំពោះអាជីវកម្មក្នុងគ្រប់វិស័យ

របៀបស្នើសុំ

  • សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
  •  ទូរស័ព្ទ២៤ម៉ោង +៨៥៥ ២៣ ៨៦២ ១១១
     អ៊ីម៉ែល customercare@ftbbank.com

  • សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាFTB ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ។ ស្វែងរកសាខារបស់FTB សូមចុចទីនេះ