ឱកាសការងារ

មន្រ្តីសាជីវកម្ម-ទទួលបន្ទុកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

This role is working in FI & Corporate Banking Department, the Corporate Trade Financing Officer will perform the following duties:

Main Duties

 • Coordinate for issuing Letter of Credit and Bank Guarantee to target customers based on Policies of the Foreign Trade Bank of Cambodia.
 • Focus on sales annual target, with sustainable growth for the long run, through implementing effective client retention and new client acquisition strategy.
 • Build good relationship with potential customers, management and staffs, and local authorities at all levels to ensure that the bank’s trade financing operation going smoothly and having strong supportive from them.
 • Ensure that cross-selling activities, such as collecting deposit, transfer, and other banking product, is widely implemented during loan process.
 • Assist the manager for enhancing key differentiation and value proposition of the bank’s trade financing and VIP transactions to ensure customers excellence banking experience.
 • Improve work quality through well-trained, and keep learning about trade finance techniques, lobbying skills, and business communication.
 • Share initiative of new trade finance-related products to ensure that trade financing activities and other services offered to customers are effective in accordance with the approved policy and complies with applicable laws and regulations.
 • Perform other related duties as assigned.

Job Requirements

 • Bachelor degree in Finance & Banking or other related fields
 • Minimum of two-year experience in the said position.
 • Sales skills and understanding of bank’s products.
 • Ability to work effectively in a team environment with attention to detail and accuracy.
 • Good organizational, time management, and strong communication skills (written and verbal)
 • Integrity and approachability and working under pressure.
 • Computer literacy; in particular, Microsoft Word, Excel and Power Point
 • English language proficiency.

Download Job Announcement

មន្រ្តីសាជីវកម្ម-ទទួលបន្ទុកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (មានបិទរូបថត) ជាមួយលិខិតអមជាភាសាខ្មែរ/អង់គ្លេសមកធនាគារតាមរយៈអុីម៉ែល: hr@ftbbank.com ឬការិយាល័យកណ្តាល ស្ថិតនៅអគារលេខ ៣៣ C-D ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមសាខាណាមួយ របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ។ មានតែបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំង និងត្រូវបានទូរស័ព្ទអញ្ជើញឲ្យមកចូលសម្ភាសន៍ ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៦៦៦ ៥៩៧ / ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

Please visit our website: https://www.ftbbank.com/careers

Contact

Head Office Branch

HR Department

Tel : +855(0)23 862 111
Fax : +855(0)23 426 108/ 426 410
Email : info@ftbbank.com
Website : www.ftbbank.com
Swift Code : FTCCKHPP
Address : No. 33CD, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.