ឱកាសការងារ

កម្មសិក្សា

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិត (ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬជាក្រុម) ដើម្បីសិក្សាចងក្រង និងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធលើប្រធានបទ​ក្នុងនិក្ខេបបទ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬអនុបណ្ឌិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។ តាមរយៈបទពិសោធន៍កន្លងមក ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) បានផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិត ដើម្បីសិក្សាចងក្រង និងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធលើប្រធានបទ ​ក្នុងការសរសេរនិក្ខេបបទជាច្រើន។

ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) បាននឹងកំពុងបន្តទទួលពាក្យសម្រាប់ការសុំចុះកម្មសិក្សា និងក្លាយជាសិក្ខាកាមហាត់ការចំពោះនិស្សិតដែលកំពុងនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាទី៤រឺដែលទើបនឹងប្រលងចេញ។​ សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសូមទំនាក់ទំនង ០២៣ ៨៦២ ១១១ រឺអាចផ្ញើតាមរយៈ(ស្នើសុំទីនេះ)