បានប្រាក់ត្រឡប់រហូតដល់ទៅ ១០ម៉ឺនរៀល ពេលទទួលប្រាក់តាមរយៈ FTB KHQR

បានប្រាក់ត្រឡប់រហូតដល់ទៅ ១០ម៉ឺនរៀល ពេលទទួលប្រាក់តាមរយៈ FTB KHQR

• រយៈពេលប្រូម៉ូសិន៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

• ប្រូម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់អតិថិជន និងដៃគូអាជីវករ ចាស់ និងថ្មីទាំងអស់ ដែលប្រើប្រាស់ FTB KHQR របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (FTB) ។

សម្រាប់អតិថិជន

  ១. ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូននេះ អតិថិជនត្រូវមានប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់ ចូលក្នុងគណនី FTB តាមរយៈការស្កេន FTB KHQR ដែលមាននៅក្នុង FTB Mobile ពីអេបស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃ។
  ២. អតិថិជន នឹងទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់ ចំនួន ១.០០០រៀល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។
  ៣. រាល់ប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់ ត្រូវមានទឹកប្រាក់ ចាប់ពី១ដុល្លារអាមេរិក ឬស្មើនឹង ៤.០០០រៀល ឡើងទៅ។
  ៤. អតិថិជនដែលមានប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់ចូលក្នុងគណនី FTB ពីលេខគណនី និងឈ្មោះដដែល ត្រូវបានរាប់តែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
  ៥. ក្នុងអតិថិជនម្នាក់ មានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ត្រឡប់រហូតដល់ទៅ ១០ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយខែ។
  ៦. ចំនួនប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់ មិនត្រូវបានបូកបញ្ចូលទៅខែបន្ទាប់ឡើយ។
  ៧. ទឹកប្រាក់ត្រឡប់ នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអតិថិជន (គណនីដែលមានប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់តាមរយៈFTB KHQR) ក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ្វើការនៃសប្តាហ៍ទីមួយ រៀងរាល់ខែថ្មី។

សម្រាប់ដៃគូអាជីវករ

  ១. ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូននេះ ដៃគូអាជីវករគ្រប់រូប ត្រូវមានប្រតិបត្តិការទទួលទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈការស្កេន FTB KHQR ពីអតិថិជន ដែលប្រើអេបរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃ។
  ២. ដៃគូអាជីវករ នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់ចំនួន ១.០០០រៀល ក្នុង១ប្រតិបត្តិការ។
  ៣. រាល់ប្រតិបត្តិការទទួលទូទាត់ប្រាក់ ត្រូវមានទឹកប្រាក់ ចាប់ពី១ដុល្លារអាមេរិក ឬស្មើនឹង ៤.០០០រៀល ឡើងទៅ។
  ៤. អាជីវករ ដែលទទួលបានប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ ពីលេខគណនី និងឈ្មោះដដែល ត្រូវបានរាប់តែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
  ៥. ក្នុងដៃគូអាជីវករម្នាក់ មានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ត្រឡប់រហូតដល់ទៅ ១០ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយខែ។
  ៦. ចំនួនប្រតិបត្តិការទទួលទូទាត់ប្រាក់ មិនត្រូវបានបូកបញ្ចូលទៅខែបន្ទាប់ឡើយ។
  ៧. ទឹកប្រាក់ត្រឡប់ នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដៃគូអាជីវករ (គណនីដែលមានប្រតិបត្តិការទទួលទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈFTB KHQR) ក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ្វើការនៃសប្តាហ៍ទីមួយ រៀងរាល់ខែថ្មី។
  • ប្រូម៉ូសិននេះអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ មកមុន ទទួលបានមុន។
  •ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះ ដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។