រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 2$ ភ្លាមៗនៅពេលទូទាត់ ជាមួយ FTB Visa contactless សម្រាប់ការទូទាត់ចាប់ពី ១០ ដុល្លារឡើងទៅ !

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ  2$ ភ្លាមៗនៅពេលទូទាត់ ជាមួយ FTB Visa contactless សម្រាប់ការទូទាត់ចាប់ពី ១០ ដុល្លារឡើងទៅ !

មិនទាន់មានប័ណ្ណFTBមែនទេ? សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខា របស់យើងខ្ញុំដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតថ្ងៃនេះ!

សុពលភាពប្រ៉ូម៉ូសិន៖  រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ឬរហូតដល់រង្វាន់អស់ពីស្តុក ។
បញ្ញតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ

  • កម្មវិធីពិសេសនេះផ្តល់ជូនរាល់ការទូទាត់ដោយប្រើ Visa កាតតែប៉ុណ្ណោះ (លើកលែងប្រភេទកាតនិម្មិត)
  • កម្មវិធីនេះមានសុពលភាពសម្រាប់ការទូទាត់ជាមួយ Visa contactless នៅផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ – ព្រះសីហនុ
  • ការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារភ្លាមៗនេះផ្តល់ជូននៅច្រកចេញនៃផ្លូវល្បឿនលឿន ជាមួយនឹងការទូទាត់ចាប់ពី ១០ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា និង Visa រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រ៉ូម៉ូសិននេះដោយមិនបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

ព័ត៌មានលម្អិត៖  ០២៣ ៨៦២ ១១១