ឱកាសទទួលបានទឹកត្រឡប់រហូតដល់ $5 (ប្រាំដុល្លារ) ជារៀងរាល់ខែ

ឱកាសទទួលបានទឹកត្រឡប់រហូតដល់ $5 (ប្រាំដុល្លារ) ជារៀងរាល់ខែសុពលភាពកម្មវិធីពិសេស៖ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា 2023

ចំណាយ ប្រាក់ត្រឡប់ ចំនួនអ្នកឈ្នះ
$30 $2 30
$50 $3 30
$100 $5 30

លក្ខខណ្ឌ៖

  • អតិថិជន៣០នាក់ដែលមានប្រតិបត្តិការទូទាត់ច្រើនជាងគេនឹងមានឱកាសទទួលបានទឹកត្រឡប់មកវិញចាប់ពី$2 រហូតដល់$5។ (រាល់ការទូទាត់តាមរយៈ FTB Caltex Co-Branded CashCard នៅតាមស្ថានីយ Caltex ដែលមានម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS) របស់ធនាគារ FTB)
  • ទឹកប្រាក់ត្រឡប់នឹងផ្ទេរចូល FTB Caltex Co-Branded CashCard របស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៃខែបន្ទាប់។
  • អ្នកដែលឈ្នះយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារអាចបង្ហាញនូវឈ្មោះ នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងគេហទំព័ររបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ។
  • ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។

FTB POS Terminal at Caltex Station

No Merchant Name Business Address
1 Caltex Pet Loksang Confederation de Ia Russie Phnom Blvd (110), corner of St. 271
2 Caltex Sihanouk Ville 2 Ekareach (St.), corner of Sihanouk, Sopheak Mongkol (St.)
3 Caltex Bokor Preah Monivong Blvd (93), Phnom corner of Mao Tse Toung (St. 245)
4 Caltex Mekong Charles de Gaulle Blvd (217), Phnom Corner of Tchecoslovaquie (St. 169)
5 Caltex Apsara Preah Monivong Blvd (93), corner Phnom of Sihanouk (St. 274)
6 Caltex Calmette Preah Monivong Blvd , Phnom corner of Maot Chrouk (St. 86)
7 Caltex Boeung Trobek Preah Monivong Blvd (93), corner of St. 474
8 Caltex Chak Angre National Road 2, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey
9 Caltex Chbar Ampov National Road No 1, Khan Chbar Ampov
10 Caltex Boeung KengKong No. 156, Preah Norodom Blvd (41), 12302
11 Caltex Teuk La-ork No. 432, Mao Tse Toung Blvd (245), corner of St. 202, 12158
12 Caltex Psar Deumkor Samdech Monireth Blvd (217), corner of St. 384
13 Caltex Pochentong Confederation de la Russie Blvd (110), 2 km from city boundary
14 Caltex 5B National Road No 5, 3 km from city boundary
15 Caltex Kompong Cham National Road No 6, Sangkat Veal Vong
16 Caltex Angkor Siem Reap National Road No 6, Taphul Village, Sangkat Svay Dangkum
17 Caltex 6A National Road No 6, 1 Km from City Boundary
18 Retail Caltex SHV 1 (Klang Leu) National St number 4, Phum 1, Sangkat 1, Krong Presh Sihanouk,
19 Retail Caltex Sen Sok #610, St1003, PH Bayab Sk PP Thmey Kh Sen Sok
20 Retail Caltex Steung Meanchey #958, St 217, Trea Village, Sangkat Meanchey, Khan Stueng Meanchey
21 Retail Caltex Battambang Ph Romchek4, Sk Ratanak, Battambang, Battambang Province
22 Retail Caltex Prek Tameak Khum Prek Anhchanh, Srok Mok Kampol, Kandal Province
23 Retail Caltex Angtasom Phum Preydamrey Khum Angtasom, Srok Tramkork Takeo
24 Retail Caltex Street2004 Petroleum Phum TrobangChhouk SK Toek Thla,KH Sen Sok Phnom Penh
25 Retail Caltex Dei Hoy Dei lo #12, Hanoi Street, Sangkat Teuk Tla, Khan SenSok
26 Retail Caltex Aeon 2 #186 St 1019, Ph Ponla Sert, Sk Khmounh , Kh Sen Sok, Phnom Penh
27 Retail Phsar Daeum Thkov 271 St. 271, Phum 7, Sangkat Psar Daeum Thkov,kh. Mean Chey,Phnom Penh
28 Retail Caltex Kampot National Road 3, Phum Tvi Khang Chherng, Sk Angdongkhmer, Krong Kampot
29 Retail Caltex Kour Srov St. 217, Phum Prek Kompers, Sk Prek Kompers, Kh Dangkor, Phnom Penh
30 Retail Caltex Phnom Penh Thmey No,617, st 1986, sk Phnom Penh Thmey, Kh Sen Sok Phnom Penh
31 Retail Caltex Takhmao No,058, st.108, Ph Takhmoa, Sk Takhmao, Kandal
32 Retail Caltex Siem Reap National road 6, ph Thlork Angdong, Sk Sla krom, Krong SR, Siem reap
33 Retail Caltex Toul Pung Ror No,482, St Veng Sreng cornor Toul Pung Ror Trapang Thlerng4 Phnom Penh
34 Retail Caltex Takeo National road 2, Phum Thnol Bek, Sk Rorka krav, Krong Duankeo, Takeo Province
35 Retail Caltex Skun Phum Ta Sen Khum SoTen,Srok Chherng Prey Kampong cham
36 Retail Caltex Krang Thnung ,Deylo lek 104 St2011 ,Sk KrangThnung Sk Sensok,Phnom Penh
37 Retail StuengMeancheyII Deylo763, Corner Betong, Sk SteungMean chey, Khan meanchey
38 Retail Caltex Phsar Soung National Road 7, Phum Chherng Long, Sangkat Soung, Krong Soung, Thboung Khum Province, Cambodia
39 Retail Caltex Battambang Thmey No167, National Reacl5, Prek Preah Sdach, Battambang, Cambodia.
40 Retail Caltex Boeung KoK Deylo8, St 132 Keang St R8, Sangkat Srah Chork, Phnom Penh.
41 Retail Caltex Kampong Thom Phum Kampong Samrong , Sangkat Srayov, Steung Sen City, Kampong Thom.
42 Retail Caltex Poi Pet St5, Palilei 2 Village, Sangkat Poi pet, Banteay Meanchey
43 Retail Caltex Ang Snuol Deylo37, St 4, Phum Prey Porpel, SK Ang Snuol, Kanda.
44 Ratail Caltex KongKea Preysar Deylo1012, Phom Brokar, Sk Preysar, Kh Dangkor
45 Retail Caltex Kampong Speu St4, Sk Krang pol Tep, Khan Rokar Thom, K Chbar mon, Kompong Speu
46 Retail Caltex Teng NY Leng SHV Phum1, Shangkat 4, Krung Preah Sihanouk,
47 Retail Caltex 105K Phum Chamkar ovloek2, Shangkat Kakab2, Khan Pur senchey, Phnom Penh,
48 Retail Caltex National Road 3 Deilo 167, National Road3, Phum tookeat, Sk kantork, Kh Kombol, Phnom penh
49 Retail Caltex Banteay Meanchey National Road5, Phum Preah Punlea, Krung Serey Sophon, Bantheay Meanchey
50 Retail Caltex Century Plaza No 2329, St 2001, Sk Kakab, Kh Porsen Chey, Phnom Penh
51 Retail Caltex Mondulkiri St76, Phom Orspean, Sk Spean Meanchey, Kr Senmonoro, Mondulkiri Province
52 Retail Caltex Angkor Boulevard No307, Ph4, Sk Chrangchamres ti1, Kh Russey keo, Phnom penh
53 Retail Caltex Odem #KbalDey172, St4, Ph Odem, Sk Chaom Chav, Kh Pou Senchey
54 Retail Catex Stree 598 Phum Svay Pak, Sangkat Svay Pak, Khan Russey Keo, Phnom Penh